S711

Pohľad spredu

(1) ovládací panel

Používajte ho na zmenu nastavení alebo ovládanie zariadenia.

Ovládací panel

(2) APD (automatický podávač dokumentov)

Vložte sem dokument, ktorý chcete kopírovať, skenovať alebo faxovať. Dokumenty vložené v zásobníku dokumentov sa naskenujú automaticky po jednotlivých hárkoch.

Vkladanie dokumentov do podávača APD (automatický podávač dokumentov)

(3) kryt podávača dokumentov

Otvorte ho pri odstraňovaní zaseknutých dokumentov.

(4) vodiace lišty dokumentov

Tieto lišty nastavte podľa šírky dokumentu v podávači APD.

(5) zásobník dokumentov

Otvorte ho pri vkladaní dokumentu do podávača APD. Môžete sem vložiť dokument pozostávajúci aspoň z dvoch hárkov rovnakej veľkosti a hrúbky. Dokument vkladajte tak, aby strana určená na skenovanie smerovala nahor.

(6) otvor na výstup dokumentu

Privádzajú sa sem dokumenty skenované z podávača APD.

(7) kryt dokumentov

Otvorte ho pri umiestňovaní originálov na ploché predlohové sklo.

(8) Indikátor Wi-Fi

V závislosti od stavu bezdrôtovej siete LAN svieti alebo bliká na modro.

Svieti:

Vybratá je položka Bezdrôt. sieť LAN aktívna (Wireless LAN active).

Bliká:

Prebieha tlač alebo skenovanie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Bliká aj pri vyhľadávaní prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN počas inštalácie a pri pripájaní k prístupovému bodu.

(9) kryt výstupu papiera

Po jeho otvorení môžete vymeniť kazetu FINE alebo vybrať papier zaseknutý vnútri zariadenia.

(10) vodiace lišty papiera

Posunutím ich zarovnajte s bočnými hranami balíka papiera.

(11) predný zásobník

Vkladajú sa doň rôzne veľkosti a typy papiera, ktoré možno použiť v zariadení. Naraz možno vložiť jeden alebo viacero hárkov rovnakej veľkosti a typu papiera, ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.

Vkladanie obyčajného alebo fotografického papiera

Vkladanie obálok

(12) predný kryt

Po jeho otvorení môžete vložiť papier do predného zásobníka.

(13) podpera papiera

Ak chcete papier vložiť do predného zásobníka, predĺžte ju.

(14) vysúvacia časť výstupného zásobníka

Jej otvorením podopriete vysunutý papier.

(15) podpera výstupného zásobníka

Jej predĺžením podopriete vysunutý papier.

(16) výstupný zásobník papiera

Vysunie sa sem vytlačený papier.

(17) ploché predlohové sklo

Umiestnite sem originál, ktorý chcete kopírovať, skenovať alebo faxovať.

(18) port jednotky USB flash

Do tohto portu vkladajte jednotku USB flash.

Zapojenie disku USB flash

Môžete sem zapojiť voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30* na priamu tlač.

Tlač zo zariadenia kompatibilného s komunikáciou Bluetooth

* V závislosti od miestnych zákonov alebo predpisov nie je jednotka Bluetooth dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Podrobné informácie získate v servisnom stredisku.

 Varovanie

 portu jednotky USB flash na zariadení nepripájajte iné zariadenia než jednotky USB flash a voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30. Mohli by ste spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

 Dôležité

 Nedotýkajte sa kovového krytu.

 zariadeniu nepripájajte kábel USB dlhší ako 3 metre (10 stôp), pretože by to mohlo mať vplyv na prevádzku iných periférnych zariadení.

Na začiatok strany