S714

Ovládací panel

* Kvôli názornosti sú na nasledujúcom obrázku všetky tlačidlá a indikátory na ovládacom paneli znázornené ako rozsvietené.

(A) Zobrazenie tlačidiel výberu a nastavenia

(B) Zobrazenie číselných tlačidiel

 Poznámka

 Na ovládacom paneli sa zobrazia tlačidlá, ktoré sú k dispozícii pre príslušnú operáciu. Pri zadávaní počtu kópií na tlač alebo kopírovanie, prípadne pri výbere možností na obrazovke nastavení tlače sa zobrazia tlačidlá výberu a nastavenia znázornené na obrázku (A). Pri zadávaní faxových alebo telefónnych čísel, ktoré chcete vytočiť, alebo pri zadávaní znakov a čísel na obrazovke informácií o používateľovi sa zobrazia číselné tlačidlá znázornené na obrázku (B). Môžete používať iba zobrazené tlačidlá.

(1) Tlačidlo ZAP. (ON)

Zapína a vypína zariadenie. Pred zapnutím skontrolujte, či je zatvorený kryt dokumentov.

Zapnutie a vypnutie zariadenia

(2) Tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY)

Prepína zariadenie do režimu kopírovania, ktorý umožňuje vytvárať kópie so zmenou zväčšenia, rozloženia kópií a pod.

(3) Tlačidlo FAXOVAŤ (FAX)

Prepína zariadenie do režimu faxovania, ktorý umožňuje odosielať faxy a tlačiť prijaté faxy a správy.

(4) LCD (Displej z tekutých kryštálov)

Zobrazuje správy, položky ponúk a prevádzkový stav. Pred tlačou tiež môžete zobraziť ukážky fotografií uložených na jednotke USB flash.

Kontrola zapnutia tlačiarne

(5) Tlačidlo Opakovať/pauza (Redial/Pause)

Zobrazuje zoznam čísel vytočených pomocou číselných tlačidiel, v ktorom možno vybrať a opakovane vytočiť príslušné číslo. Toto tlačidlo môžete použiť aj na zadanie pauzy medzi číslami alebo po číslach pri vytáčaní čísel, napríklad pri medzinárodných hovoroch.

(6) Tlačidlo Stop

Zastavuje prevádzku, ak práve prebieha tlač, kopírovanie, skenovanie alebo odosielanie či prijímanie faxu.

(7) Indikátor Výstraha (Alarm)

Svieti alebo bliká na oranžovo, keď sa vyskytne chyba. Napríklad keď sa minie papier alebo atrament.

(8) Tlačidlo Čiernobielo (Black)

Spúšťa čiernobiele kopírovanie, skenovanie, faxovanie atď.

(9) Tlačidlo Farebne (Color)

Spúšťa farebnú tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie atď.

(10) Tlačidlo Kódované vytáčanie (Coded Dial)

Zobrazuje zoznam kódov kódovanej rýchlej voľby alebo zoznam na vyhľadávanie telefónnych čísel na obrazovke kódovanej rýchlej voľby. Prijímateľov uvedených v zozname môžete vytočiť.

(11) Tlačidlo Zavesiť (Hook)

Umožňuje vytáčať čísla pomocou číselných tlačidiel na zariadení bez zodvihnutia slúchadla telefónu. Toto tlačidlo sa používa aj pri používaní informačnej služby a pod.

(12) Tlačidlá Funkcia (Function)

Používajú sa na výber ponuky funkcií, ktorá sa zobrazuje v spodnej časti displeja LCD.

Používanie tlačidiel Funkcia (Function)

(13) Tlačidlo PONUKA (MENU)

Zobrazuje ponuku, ktorá poskytuje prístup k funkcii tlače fotografií alebo rôznym funkciám kopírovania. Pomocou tejto ponuky môžete vykonávať údržbu zariadenia a meniť jeho nastavenia.

Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby

Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Môžete tiež konfigurovať pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN.

Nastavenia siete LAN

(14) Tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN)

Prepína zariadenie do režimu skenovania. Pomocou ovládacieho panela môžete naskenované údaje uložiť alebo odoslať do počítača, prípadne ich uložiť na jednotku USB flash.

(15) Indikátor Pamäť FAXOV (FAX Memory)

Svieti v prípade, ak sú v pamäti zariadenia uložené prijaté alebo neodoslané dokumenty.

(16) Tlačidlá + -

Slúžia na zadanie počtu kópií, ktoré sa majú skopírovať alebo vytlačiť. Podržaním tlačidla sa môžete pohybovať dopredu alebo dozadu medzi zobrazenými fotografiami, prípadne zvýšiť alebo znížiť počet kópií o 10 kusov.

(17) Tlačidlo Naspäť (Back)

Na displeji LCD sa zobrazí predchádzajúca obrazovka.

(18) Tlačidlo OK

Slúži na dokončenie výberu ponuky alebo položky nastavenia.

Odstraňuje chybu počas prebiehajúcej tlače, obnovuje normálny prevádzkový stav zariadenia po odstránení zaseknutého papiera a slúži na vysunutie dokumentov, ktoré ostali v podávači APD (automatický podávač dokumentov).

(19) Tlačidlá Nahor, Nadol, DoľavaDoprava

Používajú sa na výber ponuky alebo položky nastavenia, ako aj na zadávanie znakov.

Displej LCD a ovládací panel

(20) Tlačidlo Tón (Tone)

Ak je zariadenie pripojené k rotačnej pulznej linke, toto tlačidlo umožňuje dočasne prepnúť na tónovú voľbu a zmeniť vstupný režim zadávania znakov. Toto tlačidlo sa používa aj na vytáčanie pomocou číselných tlačidiel.

(21) Číselné tlačidlá

Používajú sa na zadávanie telefónnych a faxových čísel a znakov.

 Poznámka

 Pri stláčaní tlačidiel na ovládacom paneli zariadenie pípa. Hlasitosť zvuku možno upraviť v položke Ovládanie zvukov (Sound control) ponuky Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings).

Nastav. používateľa zariadenia

Na začiatok strany