S716

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zapnutie zariadenia

  1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

Indikátor na tlačidle KOPÍROVAŤ (COPY) zabliká a potom ostane svietiť na modro.

Kontrola zapnutia tlačiarne

 Poznámka

 Po zapnutí zariadenia môže chvíľu trvať, kým zariadenie spustí tlač.

 Ak indikátor Alarm svieti alebo bliká na oranžovo a na displeji LCD sa zobrazuje chybové hlásenie, pozrite si časť Zobrazuje sa hlásenie.

Vypnutie zariadenia

  1. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) vypnite zariadenie.

Keď prestane blikať indikátor na tlačidle vybratého režimu (napríklad tlačidle KOPÍROVAŤ (COPY)) alebo na tlačidle PONUKA (MENU) a zhasnú všetky indikátory na ovládacom paneli, zariadenie sa vypne.

 Dôležité

 Keď sa po vypnutí zariadenia chystáte odpojiť napájací kábel, vždy sa uistite, že nesvieti žiadny z indikátorov na ovládacom paneli.

Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla

 Poznámka

 Vypnuté zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy.

 Zariadenie nemožno vypnúť, kým odosiela alebo prijíma fax. Nemožno ho vypnúť ani v prípade, že sú v pamäti zariadenia uložené neodoslané faxy.

Na začiatok strany