S013

Vkladanie obyčajného alebo fotografického papiera

Môžete vložiť obyčajný alebo fotografický papier.

 Dôležité

 Ak na skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier na malú veľkosť, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

 Poznámka

 Pri tlači fotografií sa odporúča používať originálny fotografický papier od spoločnosti Canon.

Podrobné informácie o originálnom papieri od spoločnosti Canon nájdete v časti Použiteľné typy médií.

 Možno použiť univerzálny kopírovací papier.

Informácie o veľkosti strany a hmotnosti papiera použiteľného v tomto zariadení nájdete v časti Použiteľné typy médií.

  1. Pripravte papier.

Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.

 Poznámka

 Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže sa zaseknúť.

 Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier úplne nevyrovná.

Podrobné informácie o spôsobe vyrovnávania zvlneného papiera nájdete v odseku „Vyrovnajte zvlnenie a vložte papier.“ v časti Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný.

 Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, hárky vkladajte jednotlivo bez ich úpravy aj v prípade, že sú zvlnené. Ak tento papier zviniete, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera môže popraskať, čím sa zníži kvalita tlače.

  1. Vložte papier.

(1) Opatrne otvorte predný kryt a predĺžte podperu papiera.

(2) Pomocou pravej vodiacej lišty papiera (A) úplne vysuňte obidve vodiace lišty papiera.

(3) Vložte papier do stredu predného zásobníka tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA NADOL.

Balík papiera úplne zatlačte k zadnej strane predného zásobníka.

(4) Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (A) zarovnajte vodiace lišty papiera s bočnými hranami balíka papiera.

Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel správne podávať.

 Dôležité

 Papier vždy vkladajte v orientácii na výšku (B). Vloženie papiera v orientácii na šírku (C) môže spôsobiť jeho zaseknutie.

 Poznámka

 Vložte len primerané množstvo papiera, aby sa vrch balíka nedotýkal vodiacich líšt papiera.

 Papier malej veľkosti, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca), úplne zatlačte k zadnej strane predného zásobníka.

(5) Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Opatrne otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 Dôležité

 Pri tlači otvorte výstupný zásobník papiera. Ak nebude otvorený, zariadenie nezačne tlačiť.

 Poznámka

Po vložení papiera

 Na obrazovke s nastaveniami tlače na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne vyberte veľkosť a typ vloženého papiera.

Na začiatok strany