S101

Vkladanie obálok

Môžete vkladať obálky typu European DL a US #10.

Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.

 Dôležité

 Tlač obálok pomocou ovládacieho panela alebo digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.

 Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v zariadení alebo spôsobiť poruchu zariadenia.

- obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,

- obálky s dvojitými chlopňami,

- obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.

  1. Pripravte obálky.

 Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.

 Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.

 Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.

 Pomocou pera pritlačte vstupný okraj obálky a vyrovnajte ohyb.

Obrázky znázornené vyššie zobrazujú bočný pohľad na vstupný okraj obálky.

 Dôležité

 Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v zariadení zaseknúť. Skontrolujte, či zvlnenia ani bubliny nepresahujú 3 mm (0,1 palca).

  1. Vložte obálky.

(1) Opatrne otvorte predný kryt a predĺžte podperu papiera.

(2) Pomocou pravej vodiacej lišty papiera (A) úplne vysuňte obidve vodiace lišty papiera.

(3) Vložte obálky do stredu predného zásobníka tak, aby STRANA S ADRESOU SMEROVALA NADOL.

Prehnutá chlopňa obálky bude na ľavej strane smerovať nahor.

(B) Zadná strana

(C) Strana s adresou


Obálky úplne zatlačte k zadnej strane predného zásobníka.

Naraz možno vložiť maximálne 5 obálok.

(4) Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (A) zarovnajte vodiace lišty papiera s bočnými hranami obálok.

Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli správne podávať.

 Poznámka

 Vložte len primerané množstvo obálok, aby sa vrch balíka obálok nedotýkal vodiacich líšt papiera.

(5) Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka.

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Opatrne otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 Dôležité

 Pri tlači otvorte výstupný zásobník papiera. Ak nebude otvorený, zariadenie nezačne tlačiť.

 Poznámka

Po vložení obálok

 Na obrazovke s nastaveniami tlače v ovládači tlačiarne vyberte veľkosť a typ vložených obálok.

Na začiatok strany