UG093W

Tlač fotografií z albumu fotografií online

Pomocou ovládacieho panela zariadenia môžete získať prístup k internetovej lokalite na zdieľanie fotografií (napríklad CANON iMAGE GATEWAY a Webové albumy programu Picasa) a vytlačiť fotografiu z albumu fotografií online (fotografií odovzdaných z rôznych zariadení, napríklad počítača).

Skôr než začnete používať webovú službu, pozrite si podmienky jej používania.

Poznámka k tlači pomocou webovej služby

Ak chcete zo zariadenia získať prístup k lokalite na zdieľanie fotografií, musíte v zariadení zaregistrovať konto tejto lokality. Konto zaregistrujte podľa nasledujúcich pokynov.

Registrácia konta na lokalite CANON iMAGE GATEWAY

Registrácia konta na lokalite Webové albumy programu Picasa

Dôležité
 • Na používanie tejto funkcie sa vyžaduje pripojenie zariadenia k sieti LAN a internetové pripojenie.

 • Skôr než môžete túto funkciu používať, musíte získať konto na lokalite na zdieľanie fotografií. Informácie o získaní konta nájdete na lokalite na zdieľanie fotografií.

 • V závislosti od typu fotografie sa fotografia nemusí zobraziť na displeji LCD alebo vytlačiť.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte fotografický papier veľkosti 10 x 15 cm/4" x 6".

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte položku Fotografia (Photo) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Tlač albumu online (Online Album print)a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte lokalitu na zdieľanie fotografií, ktorú chcete používať, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zariadenie získa prístup k lokalite na zdieľanie fotografií a potom sa na displeji LCD zobrazia albumy online.

  Poznámka
  • Ak ste ešte v zariadení nezaregistrovali konto na lokalite na zdieľanie fotografií, zobrazí sa obrazovka s potvrdením registrácie konta.

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Áno (Yes) a stlačením tlačidla OK zaregistrujte konto.

  • Ak lokalita na zdieľanie fotografií obsahuje veľa albumov online alebo sa vyskytol problém s komunikáciou, albumy online sa na displeji LCD nemusia zobraziť správne.

  • Zobrazený dátum vytvorenia albumu online sa môže líšiť medzi displejom LCD zariadenia a počítačom. Tiež sa môže líšiť poradie zobrazenia.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte album online a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa fotografia v albume online.

  Poznámka
  • Ak lokalita na zdieľanie fotografií obsahuje veľa albumov online alebo sa vyskytol problém s komunikáciou, fotografia sa na displeji LCD nemusí zobraziť správne.

  • Poradie zobrazenia fotografií v albume online sa môže líšiť medzi displejom LCD zariadenia a počítačom.

 8. V prípade potreby zadajte nastavenia.

  Obrázok: displej LCD
  1. Počet kópií

   Zadajte pomocou tlačidla + alebo .

   Poznámka
   • Ak chcete zadať počet kópií jednotlivých fotografií, pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zobrazte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť. Po zobrazení požadovanej fotografie zadajte počet kópií pomocou tlačidla + alebo .

   • Po zobrazení požadovanej fotografie môžete obrazovku na zadanie počtu kópií zobraziť aj stlačením tlačidla OK. Po zobrazení obrazovky na zadanie počtu kópií zadajte tento počet pomocou tlačidla + alebo . Stlačením tlačidla OK zobrazte obrazovku výberu fotografie.

  2. Výber fotografií

   Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť.

  3. Nastav. tlače (Print settings)

   Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) zobrazíte obrazovku s potvrdením nastavení tlače.

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie. Pomocou tlačidla OK potom potvrďte výber.

   Obrázok: displej LCD
   1. Veľk. str. (Page size)

    Veľkosť strany je nastavená na hodnotu 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)).

   2. Typ (Type) (typ média)

    Vyberte typ média vloženého papiera.

   3. Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače)

    Vyberte kvalitu tlače podľa fotografie.

   4. Okraj (Border) (tlač s okrajmi alebo bez okrajov)

    Vyberte tlač s okrajmi alebo bez okrajov.

   5. Opr. fot. (Photo fix)

    Po výbere možnosti Aut. oprava fotog. (Auto photo fix) sa na nasnímanej fotografii rozpozná scéna alebo tvár postavy a automaticky sa vykoná najvhodnejšia korekcia každej fotografie. Pri tlači sa tým zosvetlí tvár, ktorá v dôsledku svetla na pozadí pôsobí tmavo. Takisto sa analyzuje typ scény, napríklad scenéria, nočná scéna alebo postava, a každá scéna sa automaticky upraví na tlač s použitím najvhodnejšej farby, jasu a kontrastu.

    V závislosti od typu fotografie sa fotografia nemusí opraviť.

    Poznámka
    • Pri tlači fotografií z lokality na zdieľanie fotografií sa predvolene použije automatická korekcia.

    • Ak vyberiete možnosť Žiadna korekcia (No correction), fotografie sa vytlačia bez korekcie.

   6. Korek. červen. očí (Red-EyeCorrection)

    Korekcia efektu červených očí spôsobeného fotografovaním s bleskom.

    V závislosti od typu fotografie sa efekt červených očí nemusí opraviť, prípadne sa môžu opraviť aj iné časti než oči.

   7. Tlačiť dátum (Print date)

    Toto nastavenie nie je k dispozícii.

 9. Stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  Zariadenie začne tlačiť.

Na začiatok strany