UG092W

Poznámka k tlači pomocou webovej služby

Používanie webovej služby

 • Spoločnosť Canon nezaručuje nepretržitosť ani spoľahlivosť poskytovaných webových služieb, dostupnosť lokalít ani povolenie na preberanie materiálov.

 • Spoločnosť Canon môže kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť informácie poskytované prostredníctvom webovej služby, prípadne môže službu bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zrušiť. Spoločnosť Canon nebude niesť zodpovednosť za žiadne škody vyplývajúce z tohto konania.

 • Spoločnosť Canon nebude v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne škody vyplývajúce z používania webových služieb.

 • Pred používaním lokality na zdieľanie fotografií je potrebná registrácia používateľa.

  Počas používania lokality na zdieľanie fotografií dodržiavajte podmienky používania lokality a službu používajte len na vlastnú zodpovednosť.

 • V závislosti od vašej krajiny alebo oblasti nemusí byť webová služba alebo jej časť k dispozícii.

 • V závislosti od vášho sieťového prostredia nemusia byť niektoré funkcie webovej služby k dispozícii. Aj v prípade, že sú k dispozícii, môže vytlačenie alebo zobrazenie obsahu chvíľu trvať, prípadne sa počas operácie môže prerušiť komunikácia.

 • Keď používate webovú službu, do nášho servera sa odošle a uloží názov vášho zariadenia, informácie o vašej oblasti alebo krajine, váš vybratý jazyk a informácie o druhoch služieb, ktoré používate (napríklad lokalita na zdieľanie fotografií). Spoločnosť Canon nemôže pomocou týchto informácií identifikovať konkrétnych používateľov.

 • Vaše prihlasovacie meno a heslo pre lokalitu na zdieľanie fotografií sú uložené v pamäti zariadenia (nešifrované).

  Ak chcete zariadenie odovzdať inej osobe alebo ho chcete vyhodiť do odpadu, z pamäte zariadenia predtým odstráňte vaše prihlasovacie meno a heslo.

 • Informácie o konte sa odošlú na server spoločnosti Canon Inc. (nachádza sa v Japonsku) a potom sa pošlú ďalej na server poskytovateľa služieb.

 • Spoločnosť Canon spracúva informácie o konte nasledujúcim spôsobom:

  - Informácie o konte sa použijú na osobnú identifikáciu v súvislosti s vybratou službou.

  - Bez vášho súhlasu spoločnosť Canon neposkytne informácie o vašom konte žiadnej tretej strane s výnimkou ich odoslania poskytovateľovi služby alebo poskytnutia na základe zákonov alebo predpisov.

  - Po uzavretí zmluvy o zachovaní dôvernosti môže spoločnosť Canon odovzdať informácie o konte dodávateľovi s cieľom dosiahnuť príslušný účel použitia.

  - Spoločnosť Canon vynakladá maximálne úsilie na zaručenie bezpečnosti informácií o konte.

  - Môžete sa rozhodnúť, či informácie o konte zadáte a odošlete. Služba, pri ktorej sa vyžaduje zadanie informácií o konte, však nebude dostupná, kým informácie nezadáte a neodošlete.

  - Informácie o konte neostávajú uložené na serveri spoločnosti Canon, Inc. Odstránia sa najneskôr po odpojení tlačiarne od siete LAN.

  - Podrobné informácie vám poskytne autorizovaný obchodný zástupca spoločnosti Canon v krajine alebo oblasti, v ktorej žijete.

Autorské práva a práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch

Tlač z lokality na zdieľanie fotografií:

 • Pri používaní fotografií na lokalite na zdieľanie fotografií dodržiavajte podmienky používania lokality.

 • Bez súhlasu vlastníka autorských práv je nezákonné reprodukovať alebo upravovať diela iných osôb chránené autorskými právami s výnimkou osobného použitia, domáceho použitia alebo použitia v rámci obmedzeného rozsahu definovaného autorskými právami. Navyše, reprodukovanie alebo úpravy fotografií ľudí môžu porušovať práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch.

Tlač prevzatých šablón:

 1. Autorské práva na jednotlivé materiály (fotografie, ilustrácie, logá alebo dokumenty – ďalej označované ako „materiály“) poskytované webovou službou tlače šablón patria príslušným vlastníkom. Môžu sa vyskytnúť sporné záležitosti týkajúce sa práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, pokiaľ ide o použitie niektorých z osôb alebo postáv zobrazených webovou službou tlače šablón.

  Pokiaľ to nie je povolené inak (pozrite si bod „2“ uvedený nižšie), kopírovanie, úpravy alebo distribúcia akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahuje webová služba tlače šablón, prípadne ich častí, je bez predchádzajúceho súhlasu príslušného vlastníka práv (práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch a autorské práva) prísne zakázaná.

 2. Všetky materiály poskytované webovou službou tlače šablón možno bez obmedzení používať na osobné a nekomerčné účely.

Na začiatok strany