FA012W

Odosielanie faxov pomocou číselných tlačidiel

Táto časť opisuje vytáčanie čísel a odosielanie faxov priamo pomocou číselných tlačidiel.

Dôležité
 • Je možné, že sa faxy doručia neželaným prijímateľom z dôvodu nesprávne vytočeného čísla alebo nesprávne uložených faxových alebo telefónnych čísel. Ak odosielate dôležité dokumenty, odporúča sa, aby ste ich odoslali až po telefonickom hovore s prijímateľom.

  Odoslanie faxu po telefonickom hovore

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak ste zariadenie ešte nenastavili na odosielanie a prijímanie faxov, po prvom stlačení tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa na displeji LCD zobrazí hlásenie s výzvou na nastavenie. Pri nastavovaní zariadenia na faxovanie postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

 3. Položte dokumenty na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

  Dôležité
  • Ak chcete odoslať obojstranný dokument, položte ho na ploché predlohové sklo. Obojstranné dokumenty nemožno automaticky naskenovať a odoslať z podávača APD.

  Poznámka
 4. V prípade potreby nastavte kontrast skenovania a rozlíšenie.

  Podľa postupu nižšie nastavte kontrast a rozlíšenie.

  1. Stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function).

   Zobrazí sa obrazovka Nastav. kvality odosiel. obr. (TX image quality settings).

   Obrázok: displej LCD
  2. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL zmeňte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie.

   V ponuke RozlSken. (ScanRes.) možno vybrať nasledujúce položky nastavenia.

   Štandardný (Standard)

   Vhodná pre textové dokumenty.

   Jemné (Fine)

   Vhodná pre dokumenty s jemnou tlačou.

   Veľmi jemné (Extra fine)

   Vhodná pre dokumenty s detailnými ilustráciami alebo dokumenty s jemnou tlačou.

   Ak faxové zariadenie prijímateľa nie je kompatibilné s rozlíšením Veľmi jemné (Extra fine) (300 x 300 dpi), fax sa odošle s rozlíšením Štandardný (Standard) alebo Jemné (Fine).

   Fotografia (Photo)

   Vhodná pre fotografie.

   Poznámka
   • Pri odosielaní farebných faxov sa dokumenty vždy naskenujú s rovnakým rozlíšením (200 x 200 dpi). Kvalita obrazu (kompresný pomer) závisí od vybratého rozlíšenia skenovania s výnimkou položiek Veľmi jemné (Extra fine) a Fotografia (Photo), ktoré poskytujú rovnakú kvalitu obrazu.

  3. Stlačte tlačidlo OK.

   Na displeji LCD sa zobrazí pohotovostná obrazovka faxovania.

 5. Pomocou číselných tlačidiel vytočte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

  Obrázok: displej LCD

  Pomocou nasledujúcich tlačidiel vytočte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

  Číselné tlačidlá:

  Slúžia na zadanie čísla.

  Pravé tlačidlo Funkcia (Function):

  Slúži na zadanie medzery.

  Stredné tlačidlo Funkcia (Function):

  Odstráni naposledy zadaný znak.

  Ľavé tlačidlo Funkcia (Function):

  Stlačením tohto tlačidla môžete pridať prijímateľov, ktorým je priradená kódovaná rýchla voľba.

  Odoslanie rovnakého dokumentu niekoľkým prijímateľom (Postupné odosielanie)

 6. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebný prenos, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiely prenos.

  Zariadenie začne skenovať dokument.

  Dôležité
  • Odosielanie farebných faxov je k dispozícii iba v prípade, ak faxové zariadenie prijímateľa podporuje farebné faxovanie.

  • Kým sa skenovanie nedokončí, neotvárajte kryt dokumentov.

 7. Spustite odosielanie.

  • Ak dokument vložíte do podávača APD:

   Zariadenie automaticky naskenuje dokument a začne odosielať fax.

   Poznámka
   • Ak chcete zrušiť odoslanie faxu, stlačte tlačidlo Stop. Ak chcete zrušiť prebiehajúce odosielanie faxu, stlačte tlačidlo Stop a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

   • Ak po stlačení tlačidla Stop počas skenovania zostanú dokumenty v podávači APD, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Dokument v podávači APD. Výberom možnosti ho vysuniete. (Document in ADF. Select to eject document.). Stlačením tlačidla OK sa zostávajúce dokumenty automaticky vysunú.

  • Ak dokument umiestnite na ploché predlohové sklo:

   Po naskenovaní jednotlivých hárkov dokumentu sa na displeji LCD zobrazí obrazovka Umiestn. dokum. (predloh. sklo) (Placing documents (platen)).

   Ak chcete naskenovaný dokument odoslať, stlačením tlačidla OK spustite jeho odosielanie.

   Poznámka
   • Ak chcete odoslať dve a viac strán, podľa hlásenia vložte nasledujúcu stranu a stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black). Po naskenovaní všetkých strán spustite odosielanie stlačením tlačidla OK.

   • Ak chcete odosielanie faxu zrušiť, stlačte tlačidlo Stop.

Poznámka
 • Ak je zariadenie pripojené k súkromnej telefónnej ústredni, podrobnosti o vytáčaní faxových alebo telefónnych čísel prijímateľov nájdete v návode na jej obsluhu.

 • Ak zariadenie nemohlo odoslať fax, napríklad ak linka prijímateľa bola obsadená, po uplynutí zadaného časového intervalu môže zariadenie znovu vytočiť číslo. Funkcia automatického opakovaného vytáčania je predvolene zapnutá.

  Automatické opakované vytáčanie

 • Neodoslané dokumenty, napríklad dokumenty čakajúce na opakované vytočenie čísla, sa ukladajú v pamäti zariadenia. Ak pri odosielaní nastane chyba, neuložia sa.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 • Neodpájajte zástrčku napájacieho kábla, kým sa neodošlú všetky dokumenty. Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa stratia všetky neodoslané dokumenty uložené v pamäti zariadenia.

Na začiatok strany