FA010W

Nastavenie režimu prijímania

Nastavte spôsob prijímania faxov (režim prijímania).

Podrobné informácie o nastavení režimu prijímania:

Nastavenie režimu prijímania

Môžete vybrať príslušný režim.

Podrobné informácie o režime prijímania, ktorý možno vybrať:

Informácie o režime prijímania

Poznámka
 • Postupy súvisiace s prijímaním faxov sa líšia v závislosti od vybratého režimu prijímania.

  Podrobné informácie o spôsobe prijímania v závislosti od jednotlivých režimov prijímania:

  Prijímanie faxov

 • Ak chcete na faxy a hlasové hovory používať iba jednu telefónnu linku, musíte telefón alebo záznamník pripojiť ku konektoru externého zariadenia na multifunkčnom zariadení.

  Podrobné informácie o pripojení telefónu alebo záznamníkazariadeniu:

  Základné pripojenie

Nastavenie režimu prijímania

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako vybrať režim prijímania.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte stredné tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings).

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte režim prijímania a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  Poznámka

Nastavenie zvonenia pre funkciu DRPD (iba pre USA a Kanadu)

Ak ste si u svojho poskytovateľa telefónnych služieb objednali službu rozpoznania typického zvonenia (Distinctive Ring Pattern Detection – DRPD), poskytovateľ telefónnych služieb priradí vašej telefónnej linke dve alebo viac telefónnych čísel s typickým zvonením, čo vám umožní používať rôzne čísla pre faxové prenosy a hlasové volania na jednej telefónnej linke. Zariadenie bude automaticky monitorovať zvonenia a v prípade zvonenia upozorňujúceho na faxový prenos automaticky prijme fax.

Ak chcete používať funkciu DRPD, podľa nasledujúceho postupu nastavte zvonenie pre faxy, ktoré sa zhoduje so zvonením prideleným vaším poskytovateľom telefónnych služieb.

Poznámka
 • Podrobné informácie o tejto službe získate od svojho poskytovateľa telefónnych služieb.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte stredné tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings).

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť DRPD.

 5. Stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function).

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť DRPD: zvonenie pre faxy (DRPD: FAX ring pattern) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka DRPD: zvonenie pre faxy (DRPD: FAX ring pattern).

 7. Vyberte zvonenie, ktoré poskytovateľ telefónnych služieb pridelil vášmu faxovému číslu, a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 8. Stlačte tlačidlo Naspäť (Back).

  Zobrazí sa obrazovka Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings).

 9. Stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

Informácie o režime prijímania

Môžete vybrať režim prijímania vyhovujúci podmienkam používania faxu: či na faxovanie používate vyhradenú linku a pod.

Režim prijímania

Podmienky používania faxu

Prijímanie faxov

Režim priority telefonovania (TEL priority mode)

Keď prijímate hlavne hlasové hovory (pomocou telefónu alebo záznamníka pripojeného k zariadeniu):

Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

Zodvihnite slúchadlo.

Ak ide o hlasový hovor, začnite telefonický rozhovor.

Ak ide o fax, položte slúchadlo po tom, ako ho zariadenie začne prijímať.

Poznámka
 • Zariadenie môže prijímať faxy automaticky bez toho, aby ste pri prichádzajúcom hovore museli zodvihnúť slúchadlo (Prepnutie na manuálne/autom. (Manual/auto switch)). Zariadenie tiež môže automaticky prijímať faxy, keď zodvihnete slúchadlo alebo keď záznamník prijme faxový hovor (Jednoduchý príjem (User-friendly reception)).

  Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telefonovania (TEL priority mode)

 • Hoci je k zariadeniu pripojený telefón, v závislosti od typu alebo nastavení telefónu nemusí zvonením upozorňovať na prichádzajúci hovor.

DRPD alebo Prepnutie siete (Network switch)

Keď prijímate hlasové hovory (pomocou telefónu alebo záznamníka pripojeného k zariadeniu) a u poskytovateľa telefónnych služieb ste si objednali službu rozpoznania zvonenia:

Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením. Zariadenie rozpozná faxové volanie podľa zvonenia pre faxy.

Ak ide o fax, zariadenie ho prijme automaticky.

Ak zariadenie nerozpozná zvonenie pre faxy, telefón bude ďalej zvoniť.

Poznámka

Režim iba faxu (FAX only mode)

Keď neprijímate hlasové hovory:

Zariadenie automaticky prijme prichádzajúci fax.

Poznámka
Na začiatok strany