S309

Výmena kazety s atramentom

Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Zobrazuje sa hlásenie

 Poznámka

 Informácie o kompatibilnej kazete s atramentom nájdete v tlačenej príručke Prvé spustenie.

 Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť Postup pri údržbe.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu s atramentom, postupujte nasledujúcim spôsobom.

 Dôležité

Manipulácia s atramentom

 Po vybratí kazety s atramentom ju okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte zariadenie bez kazety s atramentom.

 Kazety s atramentom vymieňajte len za nové kazety. Po vložení použitej kazety s atramentom sa môžu upchať dýzy. Okrem toho pri použití takejto kazety s atramentom nebude zariadenie schopné správne informovať o čase výmeny kazety s atramentom.

 Kazetu s atramentom po vložení nevyberajte zo zariadenia a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety s atramentom a pri jej opätovnom vložení nemusí zariadenie správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu s atramentom do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

 Poznámka

 Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

Oba druhy atramentu sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu zariadenia. Ak sa v kazete s atramentom minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

Užitočné informácie o atramente

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

 1. Otvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

 1. Otvorte kryt atramentu.

Držiak tlačovej hlavy sa posunie na miesto vyhradené na výmenu.

 Upozornenie

 Násilne nezastavujte ani neposúvajte držiak tlačovej hlavy. Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa úplne nezastaví.

 Dôležité

 Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri zariadenia.

 Ak bol kryt atramentu otvorený minimálne 10 minút, držiak tlačovej hlavy sa posunie doprava. V takom prípade zatvorte a znovu otvorte kryt atramentu.

 1. Vyberte kazetu s atramentom, ktorej indikátor rýchlo bliká.

Stlačte úchytku (A) a zdvihnutím vyberte kazetu s atramentom.

 Dôležité

 Okrem kaziet s atramentom sa nedotýkajte žiadnych iných častí.

 kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.

 Prázdnu kazetu s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 Poznámka

 Naraz nevyberajte viac ako jednu kazetu s atramentom. Pri výmene dvoch alebo viacerých kaziet s atramentom vymieňajte kazety s atramentom jednu po druhej.

 Podrobné informácie o rýchlosti blikania indikátora atramentu nájdete v časti Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu.

 1. Pripravte novú kazetu s atramentom.

(1) Z obalu vyberte novú kazetu s atramentom, úplne odstráňte oranžovú pásku () a potom úplne odstráňte ochrannú fóliu ().

 Dôležité

 kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Nehádžte ju na zem ani na ňu nevyvíjajte nadmerný tlak.

 Ak oranžová páska ostane na vzduchovom otvore v tvare písmena Y (B), atrament môže vystreknúť alebo zariadenie nemusí správne tlačiť.

(2) Kazetu s atramentom držte tak, aby oranžový ochranný kryt (C) smeroval nahor, a zároveň dávajte pozor, aby ste neblokovali vzduchový otvor v tvare písmena Y (B).

(3) Nadvihnite zarážku na oranžovom ochrannom kryte (C) a OPATRNE ho odstráňte.

 Dôležité

 Nestláčajte boky kazety s atramentom. Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y (B) blokovaný a stlačíte boky kazety s atramentom, atrament môže vystreknúť.

 Nedotýkajte sa vnútornej časti oranžového ochranného krytu (C) ani otvoreného kanálika zásobovania atramentom (D). Ak sa ich dotknete, môžete si ruky zašpiniť atramentom.

 Ochranný kryt (C) po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 1. Vložte novú kazetu s atramentom.

(1) Prednú časť kazety s atramentom vložte pod uhlom do tlačovej hlavy.

Skontrolujte, či sa umiestnenie kazety s atramentom zhoduje so štítkom.

 Poznámka

 Ak chcete vložiť kazetu s atramentom s čiernym pigmentom (PGBK), vložte ju do stredu správneho miesta, pričom naľavo aj napravo nechajte rovnaké medzery.

(2) Zatláčajte na vrchnú časť kazety s atramentom, kým kazeta s atramentom pevne nezapadne na miesto.

Skontrolujte, či sa indikátor atramentu rozsvietil načerveno.

 Dôležité

 Ak je kazeta s atramentom vložená nesprávne, nebudete môcť tlačiť. Kazetu s atramentom vložte správne otočenú podľa štítka na držiaku tlačovej hlavy.

 Kým nebudú vložené všetky kazety s atramentom, nebudete môcť tlačiť. Vložte všetky kazety s atramentom.

 1. Zatvorte kryt atramentu a potom opatrne zatvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Pri zatváraní pevne držte kryt dokumentov, pretože je ťažký.

 Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

 Poznámka

 Ak sa po zatvorení krytu atramentu zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné opatrenia.

Zobrazuje sa hlásenie

 Keď po výmene kazety s atramentom začnete tlačiť, zariadenie automaticky spustí čistenie tlačovej hlavy. Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti.

 Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.

Zarovnanie tlačovej hlavy

 Zariadenie môže počas tejto operácie vydávať zvuky.

Na začiatok strany
S309

Výmena kazety s atramentom

Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Zobrazuje sa hlásenie

 Poznámka

 Informácie o kompatibilnej kazete s atramentom nájdete v tlačenej príručke Prvé spustenie.

 Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť Postup pri údržbe.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu s atramentom, postupujte nasledujúcim spôsobom.

 Dôležité

Manipulácia s atramentom

 Po vybratí kazety s atramentom ju okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte zariadenie bez kazety s atramentom.

 Kazety s atramentom vymieňajte len za nové kazety. Po vložení použitej kazety s atramentom sa môžu upchať dýzy. Okrem toho pri použití takejto kazety s atramentom nebude zariadenie schopné správne informovať o čase výmeny kazety s atramentom.

 Kazetu s atramentom po vložení nevyberajte zo zariadenia a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety s atramentom a pri jej opätovnom vložení nemusí zariadenie správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu s atramentom do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

 Poznámka

 Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

Oba druhy atramentu sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu zariadenia. Ak sa v kazete s atramentom minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

Užitočné informácie o atramente

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

 1. Otvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

 1. Otvorte kryt atramentu.

 Upozornenie

 Násilne nezastavujte ani neposúvajte držiak tlačovej hlavy. Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa úplne nezastaví.

 Dôležité

 Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri zariadenia.

 Ak bol kryt atramentu otvorený minimálne 10 minút, držiak tlačovej hlavy sa posunie doprava. V takom prípade zatvorte a znovu otvorte kryt atramentu.

 1. Vyberte kazetu s atramentom, ktorej indikátor rýchlo bliká.

 Dôležité

 Okrem kaziet s atramentom sa nedotýkajte žiadnych iných častí.

 kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.

 Prázdnu kazetu s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 Poznámka

 Naraz nevyberajte viac ako jednu kazetu s atramentom. Pri výmene dvoch alebo viacerých kaziet s atramentom vymieňajte kazety s atramentom jednu po druhej.

 Podrobné informácie o rýchlosti blikania indikátora atramentu nájdete v časti Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu.

 1. Pripravte novú kazetu s atramentom.

 Dôležité

 kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Nehádžte ju na zem ani na ňu nevyvíjajte nadmerný tlak.

 Ak oranžová páska ostane na vzduchovom otvore v tvare písmena Y, atrament môže vystreknúť alebo zariadenie nemusí správne tlačiť.

 Dôležité

 Nestláčajte boky kazety s atramentom. Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y blokovaný a stlačíte boky kazety s atramentom, atrament môže vystreknúť.

 Nedotýkajte sa vnútornej časti oranžového ochranného krytu ani otvoreného kanálika zásobovania atramentom. Ak sa ich dotknete, môžete si ruky zašpiniť atramentom.

 Ochranný kryt po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 1. Vložte novú kazetu s atramentom.

 Poznámka

 Ak chcete vložiť kazetu s atramentom s čiernym pigmentom (PGBK), vložte ju do stredu správneho miesta, pričom naľavo aj napravo nechajte rovnaké medzery.

 Dôležité

 Ak je kazeta s atramentom vložená nesprávne, nebudete môcť tlačiť. Kazetu s atramentom vložte správne otočenú podľa štítka na držiaku tlačovej hlavy.

 Kým nebudú vložené všetky kazety s atramentom, nebudete môcť tlačiť. Vložte všetky kazety s atramentom.

 1. Zatvorte kryt atramentu a potom opatrne zatvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Pri zatváraní pevne držte kryt dokumentov, pretože je ťažký.

 Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

 Poznámka

 Ak sa po zatvorení krytu atramentu zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné opatrenia.

Zobrazuje sa hlásenie

 Keď po výmene kazety s atramentom začnete tlačiť, zariadenie automaticky spustí čistenie tlačovej hlavy. Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti.

 Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.

Zarovnanie tlačovej hlavy

 Zariadenie môže počas tejto operácie vydávať zvuky.

Na začiatok strany