S402

Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

  1. Otvorte kryt dokumentov a potom aj kryt atramentu.

Postup výmeny

  1. Skontrolujte indikátor atramentu.

Po kontrole stavu indikátora atramentu zatvorte kryt atramentu.

Postup výmeny

 Indikátor atramentu svieti.

Kazeta s atramentom je správne vložená.


 Indikátor atramentu bliká.

Bliká pomaly (v približne 3-sekundových intervaloch)

...... Opakovane

Kazeta s atramentom obsahuje málo atramentu. Pripravte si novú kazetu s atramentom.


Bliká rýchlo (v približne 1-sekundových intervaloch)

...... Opakovane

- Kazeta s atramentom nie je vložená správne.

Alebo

- Atrament došiel.

Skontrolujte, či je kazeta s atramentom vložená v správnej polohe uvedenej na štítku na držiaku tlačovej hlavy. Ak indikátor bliká aj napriek správnej polohe kazety, vyskytla sa chyba a zariadenie nemôže tlačiť. Skontrolujte chybové hlásenie zobrazené na displeji LCD.

Zobrazuje sa hlásenie


 Indikátor atramentu nesvieti.

Kazeta s atramentom nie je vložená správne alebo je vypnutá funkcia detekcie hladiny zostávajúceho atramentu. Ak kazeta s atramentom pevne nezapadla na miesto, skontrolujte, či je zo spodnej časti kazety s atramentom odstránený oranžový ochranný kryt. Potom zatláčajte na vrchnú časť kazety s atramentom, kým kazeta s atramentom nezapadne na miesto.

Ak indikátor atramentu naďalej nesvieti aj po opätovnom vložení kazety s atramentom, vyskytla sa chyba a zariadenie nemôže tlačiť. Skontrolujte chybové hlásenie zobrazené na displeji LCD.

Zobrazuje sa hlásenie

 Poznámka

 Stav atramentu môžete skontrolovať aj na obrazovke počítača.

Kontrola stavu atramentu z počítača

Na začiatok strany