S711

Pohľad spredu

(1) ovládací panel

Používajte ho na zmenu nastavení alebo ovládanie zariadenia.

Ovládací panel

(2) APD (automatický podávač dokumentov)

Vložte sem dokument, ktorý chcete kopírovať, skenovať alebo faxovať. Dokumenty vložené v zásobníku dokumentov sa naskenujú automaticky po jednotlivých hárkoch.

Vkladanie dokumentov do podávača APD (automatický podávač dokumentov)

(3) kryt podávača dokumentov

Otvorte ho pri odstraňovaní zaseknutých dokumentov.

(4) vodiace lišty dokumentov

Tieto lišty nastavte podľa šírky dokumentu v podávači APD.

(5) zásobník dokumentov

Otvorte ho pri vkladaní dokumentu do podávača APD. Môžete sem vložiť dokument pozostávajúci aspoň z dvoch hárkov rovnakej veľkosti a hrúbky. Dokument vkladajte tak, aby strana určená na skenovanie smerovala nahor.

(6) otvor na výstup dokumentu

Privádzajú sa sem dokumenty skenované z podávača APD.

(7) kryt dokumentov

Otvorte ho pri umiestňovaní originálov na ploché predlohové sklo.

(8) výstupný zásobník papiera

Automaticky sa otvorí pri spustení tlače alebo kopírovania a vysunutí vytlačeného papiera.

(9) vysúvacia časť výstupného zásobníka

Automaticky sa otvorí po otvorení výstupného zásobníka papiera a podopiera vysunutý papier.

(10) podpera výstupného zásobníka

Jej predĺžením podopriete vysunutý papier.

(11) Indikátor Wi-Fi

V závislosti od stavu bezdrôtovej siete LAN svieti alebo bliká na modro.

Svieti:

Vybratá je položka Bezdrôt. sieť LAN aktívna (Wireless LAN active).

Bliká:

Prebieha tlač alebo skenovanie prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN. Bliká aj pri vyhľadávaní prístupového bodu bezdrôtovej siete LAN počas inštalácie a pri pripájaní k prístupovému bodu.

(12) port jednotky USB flash

Do tohto portu vkladajte jednotku USB flash.

Zapojenie disku USB flash

Môžete sem zapojiť voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30* na priamu tlač.

Tlač zo zariadenia kompatibilného s komunikáciou Bluetooth

* V závislosti od miestnych zákonov alebo predpisov nie je jednotka Bluetooth dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Podrobné informácie získate v servisnom stredisku.

 Varovanie

 portu jednotky USB flash na zariadení nepripájajte iné zariadenia než jednotky USB flash a voliteľnú jednotku Bluetooth BU-30. Mohli by ste spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.

 Dôležité

 Nedotýkajte sa kovového krytu.

 zariadeniu nepripájajte kábel USB dlhší ako 3 metre (10 stôp), pretože by to mohlo mať vplyv na prevádzku iných periférnych zariadení.

(13) kazeta (horná)

Do tejto kazety vložte fotografický papier veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca) a zasuňte ju do zariadenia. Naraz možno vložiť dva alebo viacero hárkov papiera rovnakej veľkosti a rovnakého typu média, ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.

Vkladanie papiera malej veľkosti

(14) kazeta (dolná)

Do tejto kazety vložte obyčajný papier veľkosti A4, B5, A5 alebo Letter, fotografický papier alebo obálky a zasuňte ju do zariadenia. Naraz možno vložiť dva alebo viacero hárkov papiera rovnakej veľkosti a rovnakého typu média, ktoré sa však automaticky budú podávať po jednom.

Vkladanie papiera veľkej veľkosti

Vkladanie obálok

(15) ploché predlohové sklo

Umiestnite sem originál, ktorý chcete kopírovať, skenovať alebo faxovať.

Na začiatok strany