S209

Vkladanie dokumentov do podávača APD (automatický podávač dokumentov)

Dokumenty, ktoré chcete kopírovať, faxovať alebo skenovať, môžete vložiť do podávača APD (automatický podávač dokumentov).

 Poznámka

 Ak chcete naskenovať dokument v optimálnej kvalite, umiestnite ho na ploché predlohové sklo.

  1. Skontrolujte, či sú z plochého predlohového skla odstránené všetky originály.

  1. Vložte dokument do podávača APD.

(1) Otvorte zásobník dokumentov.

(2) Vkladajte dokument do zásobníka dokumentov, kým nezačujete pípnutie.

Do zásobníka dokumentov vložte dokument tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NAHOR.

Originály, ktoré možno použiť

 Poznámka

 Ak v položke Ovládanie zvukov (Sound control) ponuky Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings) nastavíte stíšenie signalizácie, po vložení dokumentu do zásobníka dokumentov nezaznie zvukový signál.

Nastav. používateľa zariadenia

(3) Vodiace lišty dokumentov nastavte podľa šírky dokumentu.

Vodiace lišty dokumentov neposúvajte k dokumentu príliš veľkou silou. Dokument by sa nemusel správne podávať.

 Poznámka

 Nastavenie výstupu pri skenovaní obojstranných originálov môžete zadať v položke Nastav. výstupu obojstr. papiera (Two-sided paper output setting) ponuky Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings). Môžete vybrať, či majú strany vychádzať v správnom poradí alebo otočené prednými a zadnými časťami v obrátenom poradí. Nastavením obráteného poradia sa zvýši rýchlosť skenovania.

Nastav. používateľa zariadenia

Na začiatok strany