S101

Vkladanie obálok

Môžete vkladať obálky typu European DL a US #10.

Pri správnom nastavení ovládača tlačiarne sa adresa automaticky otočí a vytlačí podľa orientácie obálky.

 Dôležité

 Tlač obálok pomocou ovládacieho panela alebo digitálneho fotoaparátu sa nepodporuje.

 Nepoužívajte nasledujúce obálky. Mohli by sa zaseknúť v zariadení alebo spôsobiť poruchu zariadenia.

- Obálky s reliéfnym alebo upraveným povrchom,

- Obálky s dvojitými chlopňami,

- Obálky, ktorých lepiace chlopne sú už navlhčené a lepivé.

  1. Pripravte obálky.

 Zatlačte na všetky štyri rohy a okraje obálok a vyrovnajte ich.

 Ak sú obálky zvlnené, chyťte ich za oba protiľahlé konce a jemne ich ohnite v opačnom smere.

 Ak je roh chlopne na obálke zložený, vyrovnajte ho.

 Dôležité

 Ak nie sú obálky ploché alebo ak ich okraje nie sú zarovnané, môžu sa v zariadení zaseknúť. Skontrolujte, či zvlnenia ani bubliny nepresahujú 3 mm (0,1 palca).

 Nevyrovnávajte vstupný okraj obálok. V opačnom prípade sa môže umiestnenie tlače posunúť.

  1. Vložte obálky.

(1) Vytiahnite kazetu (dolnú) zo zariadenia.

(2) Posunutím prednej (A) a pravej (B) vodiacej lišty papiera roztvorte lišty.

(3) Vložte obálky do stredu kazety (dolnej) tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA NADOL.

Prehnutá chlopňa obálky bude na ľavej strane smerovať nahor.

(C) Zadná strana

(D) Strana s adresou

Naraz možno vložiť maximálne 10 obálok.

 Poznámka

 Zarovnajte balík obálok s hranou kazety (dolnej) podľa obrázka nižšie.

Ak sa obálky dotýkajú výčnelka (E), nemusia sa správne podávať.

(4) Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera (A) s obálkami.

(5) Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (B) zarovnajte pravú a ľavú vodiacu lištu s bočnými hranami obálok.

Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na obálky príliš natesno. Obálky by sa nemuseli správne podávať.

 Poznámka

 Dajte pozor, aby obálky výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (F).

 Balík obálok nesmie byť vyšší ako výčnelky (G) na vodiacich lištách papiera.

(6) Vložte kazetu (dolnú) do zariadenia.

Kazetu (dolnú) zatláčajte do zariadenia, kým sa nezastaví.

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

Pri otváraní výstupného zásobníka papiera sa automaticky vysunie vysúvacia časť výstupného zásobníka.

(2) Predĺžte podperu výstupného zásobníka.

 Poznámka

Po vložení obálok

 Na obrazovke s nastaveniami tlače v ovládači tlačiarne vyberte veľkosť a typ vložených obálok.

Na začiatok strany