S008

Vkladanie papiera malej veľkosti

Fotografický papier veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca) môžete vložiť do kazety (hornej).

Papier veľkej veľkosti vkladajte do kazety (dolnej).

Vkladanie papiera veľkej veľkosti

 Dôležité

 Ak na skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier na malú veľkosť, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

 Poznámka

 Pri tlači fotografií sa odporúča používať originálny fotografický papier od spoločnosti Canon.

Podrobné informácie o originálnom papieri od spoločnosti Canon nájdete v časti Použiteľné typy médií.

  1. Pripravte papier.

Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.

 Poznámka

 Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže sa zaseknúť.

 Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier úplne nevyrovná.

Podrobné informácie o spôsobe vyrovnávania zvlneného papiera nájdete v odseku „Vyrovnajte zvlnenie a vložte papier.“ v časti Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný.

 Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, hárky vkladajte jednotlivo bez ich úpravy aj v prípade, že sú zvlnené. Ak tento papier zviniete, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera môže popraskať, čím sa zníži kvalita tlače.

  1. Vložte papier.

(1) Vytiahnite kazetu (hornú) zo zariadenia.

(2) Posunutím prednej (A) a pravej (B) vodiacej lišty papiera roztvorte lišty.

(3) Vložte balík papiera do stredu kazety (hornej) tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA NADOL.

 Poznámka

 Zarovnajte balík papiera s hranou kazety (hornej) podľa obrázka nižšie.

Ak sa balík papiera dotýka výčnelkov (C), papier sa nemusí správne podávať.

 Ak je na tlač určená len jedna strana papiera (predná alebo zadná), ako napríklad pri fotografickom papieri, vložte papier tak, aby belšia (alebo lesklá) strana smerovala nadol.

(4) Zarovnajte prednú vodiacu lištu papiera (A) s balíkom papiera.

Pri bežných veľkostiach zarovnajte vodiacu lištu papiera (A) tak, aby zapadla na miesto.

(5) Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (B) zarovnajte pravú a ľavú vodiacu lištu s bočnými hranami balíka papiera.

Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel správne podávať.

 Poznámka

 Dajte pozor, aby hárky papiera výškou nepresahovali značku limitu vkladania papiera (D).

 Balík papiera nesmie byť vyšší ako zarážky (E) na vodiacich lištách papiera.

(6) Vložte kazetu (hornú) do zariadenia.

Kazetu (hornú) úplne zatlačte do zariadenia.

  1. Otvorte výstupný zásobník papiera.

(1) Uchopte obe strany výstupného zásobníka papiera a opatrne ho otvorte.

Pri otváraní výstupného zásobníka papiera sa automaticky vysunie vysúvacia časť výstupného zásobníka.

 Poznámka

Po vložení papiera

 Na obrazovke s nastaveniami tlače na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne vyberte veľkosť a typ vloženého papiera.

Na začiatok strany