preskočiť na hlavný text

Problémy pri prijímaní faxov

Nedá sa prijať fax, nedá sa vytlačiť fax

Zariadenie neprepína automaticky medzi faxovými a hlasovými volaniami

Prijaté faxy majú slabú kvalitu

Nedá sa prijať farebný fax

Pri prijímaní faxov sa často vyskytujú chyby

Nedá sa prijať fax, nedá sa vytlačiť fax

 1. Kontrola č. 1 Je zapnuté napájanie?

  • Ak je zariadenie vypnuté, nemôžete prijímať faxy. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak ste odpojili napájací kábel bez vypnutia zariadenia (svieti indikátor NAPÁJANIE (POWER)), znovu ho zapojte, čím sa zariadenie automaticky zapne.

  • Ak ste odpojili napájací kábel po vypnutí zariadenia pomocou tlačidla ZAP. (ON) (indikátor NAPÁJANIE (POWER) nesvieti), znovu ho zapojte a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak sa zariadenie vyplo v dôsledku prerušenia napájania alebo z podobných príčin, automaticky sa zapne po obnovení napájania.

  Dôležité

  • Skôr ako odpojíte napájací kábel, uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Potom odpojte napájací kábel.

   Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

   Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

  Poznámka

  • Ak sa po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla odstránia faxy uložené v pamäti zariadenia, po zapnutí zariadenia sa vytlačí zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

   Podrobné informácie nájdete v časti Súhrn správ a zoznamov.

 2. Kontrola č. 2 Je pamäť zariadenia plná?

  Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia vytlačte alebo uložte na disk USB flash, odstráňte ich z pamäte zariadenia a požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxov.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 3. Kontrola č. 3 Vyskytuje sa počas príjmu chyba?

 4. Kontrola č. 4 Je kábel telefónnej linky pripojený ku konektoru externého zariadenia?

  Pripojte ho ku konektoru telefónnej linky.

  Základné pripojenie

 5. Kontrola č. 5 Je vložený papier s inou veľkosťou než s veľkosťou určenou v nastavení Veľkosť strany (Page size)?

  Ak je vložený papier na tlač faxov inej veľkosti, než je veľkosť určená v nastavení Veľkosť strany (Page size), prijaté faxy sa nevytlačia a uložia sa do pamäte zariadenia (prijímanie do pamäte). Vložte rovnakú veľkosť papiera, aká je zadaná v nastavení Veľkosť strany (Page size), a potom stlačte tlačidlo OK na zariadení.

 6. Kontrola č. 6 Je v položke Veľkosť strany (Page size) nastavená iná veľkosť ako A4, Letter, LTR alebo Legal?

  Ak je položka Veľkosť strany (Page size) nastavená na inú hodnotu ako A4, Letter, LTR alebo Legal, prijatý fax sa nevytlačí a uloží sa do pamäte zariadenia (prijímanie do pamäte). V položke Veľkosť strany (Page size) nastavte veľkosť A4, Letter, LTR alebo Legal.

  Zmena nastavení papiera

  Poznámka

  • Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 7. Kontrola č. 7 Je v položke Typ média (Media type) nastavený iný typ ako Obyč. papier (Plain paper)?

  Ak je položka Typ média (Media type) nastavená na inú hodnotu ako Obyč. papier (Plain paper), prijatý fax sa nevytlačí a uloží sa do pamäte zariadenia (prijímanie do pamäte). V položke Typ média (Media type) nastavte typ Obyč. papier (Plain paper).

  Zmena nastavení papiera

 8. Kontrola č. 8 Je vložený papier?

  Ak nie je vložený papier, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia bez tlače (prijímanie do pamäte). Vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

 9. Kontrola č. 9 Postačuje množstvo zostávajúceho atramentu na tlač faxu?

  Ak množstvo zostávajúceho atramentu nepostačuje na tlač faxu, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia bez tlače (prijímanie do pamäte). Vymeňte kazetu FINE a vytlačte faxy uložené v pamäti zariadenia.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

  Poznámka

  • Ak zariadenie prijímalo faxy v režime faxovania, po výmene kazety FINE sa automaticky spustí tlač.

   Výmena kazety FINE

  • Zariadenie môžete nastaviť tak, aby prijaté faxy vytlačilo aj napriek minutiu atramentu.

   Pre položku Tlač–minutie atram. (Print when no ink) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberte možnosť Tlačiť (Print).

   Keďže sa však minul atrament, nemusí sa vytlačiť časť faxu alebo celý fax.

   Obsah faxu sa ani neuloží do pamäte zariadenia.

   Ak sa už minul atrament, odporúčame, aby ste položku Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavili na hodnotu Netlačiť (Do not print), čím sa prijatý fax uloží v pamäti zariadenia. Po výmene kazety FINE a nastavení položky Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) na hodnotu Tlačiť (Print) sa fax uložený v pamäti zariadenia vytlačí automaticky.

   Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

 10. Kontrola č. 10 Je v zariadení nastavený vhodný režim príjmu?

  Skontrolujte nastavenie režimu prijímania a v prípade potreby ho zmeňte na režim vyhovujúci vášmu pripojeniu.

  Nastavenie režimu prijímania

 11. Kontrola č. 11 Je položka Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) nastavená na možnosť ZAP. (ON)?

  V ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavte položku Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) na hodnotu VYP. (OFF).

  Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti Odmietnutie prijatia faxu.

 12. Kontrola č. 12 Sú položky nastavenia v ponuke Odmiet. volajúceho (Caller rejection) nastavené na hodnotu Odmietnuť (Reject)?

  Ak v ponuke Odmiet. volajúceho (Caller rejection) ponuky Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberiete pre ktorúkoľvek položku nastavenia hodnotu Odmietnuť (Reject), zariadenie odmietne hovory pre položku nastavenia s vybratou hodnotou Odmietnuť (Reject).

  Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti Používanie služby identifikácie volajúceho na odmietnutie hovorov.

Zariadenie neprepína automaticky medzi faxovými a hlasovými volaniami

 1. Kontrola Je režim príjmu nastavený na možnosť Režim iba faxu (Fax only mode)?

  Ak je položka Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) v časti Ponuka faxovania (FAX menu) nastavená na hodnotu Režim iba faxu (Fax only mode), zariadenie nebude automaticky prepínať medzi faxovými a hlasovými volaniami.

  Nastavte režim prijímania Režim priority telef. (TEL priority mode), DRPD*1 alebo Prepnutie siete (Network switch)*2.

  Ak je nastavený režim príjmu Režim priority telef. (TEL priority mode) a k zariadeniu je pripojený záznamník, skontrolujte, či sa po aktivácii záznamníka prehrá správna správa.

  Nastavenie režimu prijímania

  *1 Toto nastavenie je dostupné iba v USA a Kanade.

  *2 Toto nastavenie nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

Prijaté faxy majú slabú kvalitu

 1. Kontrola č. 1 Skontrolujte nastavenia skenovania faxového zariadenia odosielateľa.

  Požiadajte odosielateľa, aby upravil nastavenia skenovania vo faxovom zariadení.

 2. Kontrola č. 2 Je položka ECM príjem (ECM RX) nastavená na možnosť VYP. (OFF)?

  V ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavte položku ECM príjem (ECM RX) na hodnotu ZAP. (ON).

  Ak je aktivovaná položka ECM príjem (ECM RX), po oprave chýb faxové zariadenie odosielateľa automaticky opätovne odošle fax.

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 3. Kontrola č. 3 Je znečistený originálny dokument odosielateľa alebo oblasť skenovania faxového zariadenia odosielateľa?

  Kvalita obrazu faxu závisí predovšetkým od faxového zariadenia odosielateľa. Požiadajte odosielateľa, aby skontroloval, či nie je znečistená oblasť skenovania jeho faxového zariadenia.

 4. Kontrola č. 4 Je pri slabej linke alebo pripojení aktivovaná funkcia odosielania alebo príjmu v režime ECM, prípadne je faxové zariadenie odosielateľa kompatibilné s režimom ECM?

  • V ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavte položku ECM príjem (ECM RX) na hodnotu ZAP. (ON).

   Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

  • Požiadajte odosielateľa, aby skontroloval, či je jeho zariadenie nastavené na povolenie prenosu v režime ECM.

   Ak faxové zariadenie odosielateľa alebo prijímateľa nie je kompatibilné s režimom ECM, fax sa odošle alebo prijme bez automatickej opravy chýb.

  • Počiatočnú rýchlosť prijímania znížte v položke Počiat. rýchl. príjmu (RX start speed) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

   Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 5. Kontrola č. 5 Skontrolovali ste nastavenia papiera a kvality tlače?

  Výsledky tlače nie sú uspokojivé

Nedá sa prijať farebný fax

 1. Kontrola Je položka ECM príjem (ECM RX) nastavená na možnosť VYP. (OFF)?

  Ak je položka ECM príjem (ECM RX) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavená na hodnotu VYP. (OFF), zariadenie nemôže prijímať farebné faxy. Zariadenie odpojí telefónnu linku alebo prijme farebné faxy čiernobielo podľa nastavenia faxového zariadenia odosielateľa.

  Položku ECM príjem (ECM RX) nastavte na hodnotu ZAP. (ON).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

Pri prijímaní faxov sa často vyskytujú chyby

 1. Kontrola č. 1 Skontrolujte stav alebo pripojenie telefónnej linky.

  Ak je telefónna linka alebo pripojenie slabé, znížením počiatočnej rýchlosti prijímania môžete túto chybu napraviť.

  Počiatočnú rýchlosť prijímania znížte v položke Počiat. rýchl. príjmu (RX start speed) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 2. Kontrola č. 2 Funguje faxové zariadenie odosielateľa normálne?

  Požiadajte odosielateľa, aby skontroloval, či jeho faxové zariadenie funguje normálne.