UG106W

Obojstranné kopírovanie

Keď je položka Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) v ponuke Štandardné kopírov. (Standard copy) nastavená na hodnotu Obojstr. (2-sided), môžete skopírovať dve originálne strany na obe strany jedného hárka papiera.

Ak vyberiete možnosť Funkcia (Function), stlačením pravého tlačidla vyberte orientáciu a stranu zošitia.

Poznámka
 • Ak pre položku Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) vyberiete možnosť Obojstr. (2-sided), na displeji LCD sa zobrazí tlačidlo Rozšírené (Advanced). Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) môžete vybrať orientáciu a stranu zošitia papiera. Takisto môžete vybrať, či sa má po umiestnení originálu na ploché predlohové sklo zobraziť obrazovka s ukážkou.

  Po výbere strany zošitia a stlačení tlačidla OK si môžete vybrať, či chcete použiť obrazovku s ukážkou. Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zobrazí sa obrazovka s ukážkou, na ktorej môžete skontrolovať orientáciu.

 • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť zariadenia je plná. Nemožno pokračovať. (Device memory is full. Cannot continue process.), nastavte kvalitu tlače Štandardný (Standard) a potom znova skúste kopírovať. Ak problém pretrváva, nastavte kvalitu tlače Rýchle (Fast) a skúste kopírovanie zopakovať.

 • Po výbere položky Štandardné kopírov. (Standard copy) možno nastavenie obojstranného kopírovania používať v kombinácii s nastavením Kopírovanie 2 na 1 (2-on-1 copy) alebo Kopírovanie 4 na 1 (4-on-1 copy). Funkcia obojstranného kopírovania je dostupná aj vtedy, keď vyberiete možnosť ZAP. (ON) v ponuke Zoradiť (Collate).

  Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

  Kopírovanie štyroch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

  Kopírovanie so zoraďovaním kópií

 • Ak kopírujete čiernobielo, intenzita tlače v režime obojstranného kopírovania môže byť iná ako pri jednostrannom kopírovaní.

Pri umiestnení originálu na ploché predlohové sklo:

 • Pred skenovaním:

  Ak je aktivovaná funkcia ukážky, pred naskenovaním originálu zariadenie spustí predbežné skenovanie. Po dokončení predbežného skenovania sa na displeji LCD zobrazí obrazovka znázornená nižšie (obrazovka s ukážkou).

  1. Otočiť (Rotate)

   Ak stlačíte pravé tlačidlo Funkcia (Function), originál sa otočí o 180 stupňov.

  2. Zopak. sken. (Rescan)

   Ak stlačíte ľavé tlačidlo Funkcia (Function), originál sa znova naskenuje.

  Stlačením tlačidla OK spustite skenovanie.

 • Po skenovaní:

  Po naskenovaní jednotlivých hárkov originálu sa na displeji LCD zobrazí obrazovka Umiestn. dokum. (predloh. sklo) (Placing documents (platen)).

  Obrázok: displej LCD

  Po naskenovaní odoberte hárok originálu z plochého predlohového skla, položte na ploché predlohové sklo nasledujúci hárok a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
Na začiatok strany