UG115W

Kopírovanie so zoraďovaním kópií

Keď vyberiete možnosť ZAP. (ON) v ponuke Zoradiť (Collate) na karte Štandardné kopírov. (Standard copy) pri viacnásobnom kopírovaní viacstranových dokumentov si môžete získať zoradené výtlačky. Originály môžete navyše skopírovať na obe strany papiera.

Obrázok: displej LCD
Poznámka
  • Pri používaní tejto funkcie vložte originál do podávača APD.

  • Túto funkciu možno používať v kombinácii s obojstranným kopírovaním.

    Ak túto funkciu používate v kombinácii s inými funkciami, na obrazovke nastavení tlače nastavte položku Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) na hodnotu Obojstr. (2-sided) a vyberte stranu zošitia tlačového papiera.

    Podrobné informácie o funkcii obojstranného kopírovania:

    Obojstranné kopírovanie

  • Počet strán, ktoré zariadenie dokáže načítať, sa líši v závislosti od dokumentu. Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť zariadenia je plná. Nemožno pokračovať. (Device memory is full. Cannot continue process.), znížte počet strán dokumentu určeného na skenovanie a skúste kopírovanie zopakovať.

Na začiatok strany