UG101W

Vytváranie kópií

Umiestnite originál, ktorý chcete kopírovať.

Táto časť opisuje postup kopírovania s použitím položky Štandardné kopírov. (Standard copy).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

 3. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 4. Položte originálny dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 5. V prípade potreby zadajte nastavenia.

  Obrázok: displej LCD
  1. Počet kópií

   Zadajte pomocou tlačidla + alebo .

  2. Nastav. tlače (Print settings)

   Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) zobrazíte obrazovku nastavenia tlače.

   Na obrazovke nastavenia tlače môžete zmeniť nastavenia veľkosti strany, typu média, kvality tlače atď.

   Položky nastavenia

  3. Ukážka (Preview)

   Stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) môžete na obrazovke s ukážkou zobraziť ukážku výtlačku.

   Zobrazenie obrazovky s ukážkou

 6. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie.

  Po dokončení kopírovania zoberte originál z plochého predlohového skla alebo otvoru na výstup dokumentov.

  Dôležité
  • Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo, neotvárajte kryt dokumentov ani neodstraňujte originál, kým sa na obrazovke zobrazuje hlásenie Skenuje sa dokument... (Scanning document...)

  • Ak originál umiestnite do podávača APD, nepremiestňujte originál, kým sa kopírovanie nedokončí.

  Poznámka

Pridanie úlohy kopírovania (záložné kopírovanie)

Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo, môžete úlohu kopírovania pridať aj počas tlače (záložné kopírovanie).

V prípade, že môžete pridať úlohu kopírovania, zobrazí sa obrazovka znázornená nižšie.

Obrázok: displej LCD

Na ploché predlohové sklo umiestnite originál a stlačte rovnaké tlačidlo (Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black)), aké ste stlačili predtým.

Dôležité
 • Keď na ploché predlohové sklo umiestnite originál, opatrne posuňte kryt dokumentov.

Poznámka
 • Úlohu kopírovania nemôžete pridať v prípade, že položku Kval.tlač. (Print qlty) (kvalita tlače) nastavíte na hodnotu Vysoké (High) alebo originál umiestnite do podávača APD.

 • Po pridaní úlohy kopírovania nemožno zmeniť počet kópií ani nastavenia, napríklad veľkosť strany alebo typ média.

 • Ak počas záložného kopírovania stlačíte tlačidlo Stop, zobrazí sa obrazovka na výber spôsobu zrušenia kopírovania. Ak vyberiete možnosť Zrušiť všetky vyhradenia (Cancel all reservations) a stlačíte tlačidlo OK, zruší sa kopírovanie všetkých naskenovaných údajov. Ak vyberiete možnosť Zrušiť posledné vyhradenie (Cancel the last reservation) a stlačíte tlačidlo OK, zruší sa posledná úloha kopírovania.

 • Ak nastavíte, aby sa do úlohy kopírovania pridal dokument s príliš veľkým počtom strán, na displeji LCD sa môže zobraziť hlásenie Nemožno pridať ďalšie úlohy kopírovania. Chvíľu počkajte a zopakujte operáciu. (Cannot add more copy jobs. Please wait a while and redo the operation.). Stlačte tlačidlo OK a chvíľu počkajte. Potom skúste kopírovanie zopakovať.

 • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Nepodarilo sa vyhradiť úlohu kopírovania. Začnite znova od začiatku. (Failed to reserve the copy job. Start over from the beginning.), stlačte tlačidlo OK a následným stlačením tlačidla Stop zrušte kopírovanie. Potom skopírujte dokumenty, ktoré sa ešte neskopírovali.

Na začiatok strany