UG102W

Zobrazenie obrazovky s ukážkou

Keď originál umiestnite na ploché predlohové sklo a vyberiete položku Štandardné kopírov. (Standard copy) alebo Kopír. s vymaz. rámu (Frame erase copy) v ponuke Rozšírené – tlač (Advanced print), stláčaním tlačidla Funkcia (Function) môžete na obrazovke s ukážkou zobraziť ukážku výtlačku.

Po výbere položky Štandardné kopírov. (Standard copy) stlačte na pohotovostnej obrazovke kopírovania ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

Po výbere položky Kopír. s vymaz. rámu (Frame erase copy) stlačte na obrazovke nastavenia tlače pravé tlačidlo Funkcia (Function).

Dôležité
 • Obrazovka s ukážkou nie je dostupná, ak originál vložíte do podávača APD.

 • V nasledujúcich prípadoch nemôžete použiť ľavé tlačidlo Funkcia (Function), keď je zobrazená pohotovostná obrazovka kopírovania.

  • Položka Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) je nastavená na hodnotu Obojstr. (2-sided).

  • Položka Rozlož. (Layout) je nastavená na hodnotu Kopírovanie 2 na 1 (2-on-1 copy) alebo Kopírovanie 4 na 1 (4-on-1 copy).

  • Položka Zoradiť (Collate) je nastavená na hodnotu ZAP. (ON).

  Po zvolení funkcie Obojstr. (2-sided), Kopírovanie 2 na 1 (2-on-1 copy) alebo Kopírovanie 4 na 1 (4-on-1 copy) a umiestnení originálu na ploché predlohové sklo môžete obrazovku s ukážkou zobraziť po dokončení skenovania originálu.

  Obojstranné kopírovanie

  Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

  Kopírovanie štyroch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

  Kopírovanie so zoraďovaním kópií

 • Originál sa naskenuje, aby sa mohla zobraziť ukážka. Preto neotvárajte kryt dokumentov, kým sa nezobrazí obrazovka s ukážkou.

 • Po zobrazení obrazovky s ukážkou a pred začatím kopírovania sa originály znova naskenujú. Preto neotvárajte kryt dokumentov ani neodoberajte originál z plochého predlohového skla, kým sa zobrazuje hlásenie Skenuje sa dokument... (Scanning document...)

Obrázok: displej LCD
 1. Ukážka originálu

  Zobrazí sa originál umiestnený na plochom predlohovom skle. Ak je zobrazený obrázok zošikmený, pozrite si časť Umiestnenie originálov a originál umiestnite správne. Potom znova zobrazte obrazovku s ukážkou a skontrolujte ukážku originálu.

 2. Veľkosť strany

  Nad obrázkom sa zobrazí rámček znázorňujúci vybratú veľkosť strany. Vytlačí sa vnútro rámčeka.

 3. Zväčšenie

  Zobrazí sa nastavenie zväčšenia, ktoré ste nastavili počas zobrazenia obrazovky s ukážkou. Ak je vybraté iné nastavenie ako Prispôs. str. (Fit to page), pomocou tlačidiel NAHORNADOL môžete zmeniť nastavenie zväčšenia.

Na začiatok strany