UG111W

Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Ak v ponuke Štandardné kopírov. (Standard copy) nastavíte položku Rozlož. (Layout) na hodnotu Kopírovanie 2 na 1 (2-on-1 copy), po zmenšení všetkých obrázkov môžete skopírovať dve pôvodné strany na jeden hárok papiera.

Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) na pohotovostnej obrazovke kopírovania zobrazte obrazovku nastavenia tlače a potom nastavte položku Rozlož. (Layout) na hodnotu Kopírovanie 2 na 1 (2-on-1 copy).

Obrázok: displej LCD

Ak vyberiete možnosť Funkcia (Function), stlačením pravého tlačidla nastavte orientáciu a rozšírené možnosti rozloženia.

Po výbere rozloženia a stlačení tlačidla OK si môžete vybrať, či chcete použiť obrazovku s ukážkou. Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zobrazí sa obrazovka s ukážkou, na ktorej môžete skontrolovať orientáciu.

Poznámka
 • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť zariadenia je plná. Nemožno pokračovať. (Device memory is full. Cannot continue process.), nastavte kvalitu tlače Štandardný (Standard) a potom znova skúste kopírovať. Ak problém pretrváva, nastavte kvalitu tlače Rýchle (Fast) a skúste kopírovanie zopakovať.

 • Túto funkciu možno používať v kombinácii s obojstranným kopírovaním.

  Pri používaní tejto funkcie v kombinácii s inými funkciami môžete na jeden hárok papiera skopírovať štyri pôvodné strany. V takom prípade sa na každú stranu papiera skopírujú dve pôvodné strany.

  Ak túto funkciu používate v kombinácii s inými funkciami, na obrazovke nastavení tlače nastavte položku Nast. obojstr.tlače (2-sidedPrintSetting) na hodnotu Obojstr. (2-sided) a potom vyberte stranu zošitia tlačového papiera.

  Podrobné informácie o funkcii obojstranného kopírovania:

  Obojstranné kopírovanie

Pri umiestnení originálu na ploché predlohové sklo:

 • Pred skenovaním:

  Ak je aktivovaná funkcia ukážky, pred naskenovaním originálu zariadenie spustí predbežné skenovanie. Po dokončení predbežného skenovania sa na displeji LCD zobrazí obrazovka znázornená nižšie (obrazovka s ukážkou).

  1. Otočiť (Rotate)

   Ak stlačíte pravé tlačidlo Funkcia (Function), originál sa otočí o 180 stupňov.

  2. Zopak. sken. (Rescan)

   Ak stlačíte ľavé tlačidlo Funkcia (Function), originál sa znova naskenuje.

  Stlačením tlačidla OK spustite skenovanie.

 • Po skenovaní:

  Po naskenovaní jednotlivých hárkov originálu sa na displeji LCD zobrazí obrazovka Umiestn. dokum. (predloh. sklo) (Placing documents (platen)).

  Po naskenovaní odoberte hárok originálu z plochého predlohového skla, položte na ploché predlohové sklo nasledujúci hárok a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
Na začiatok strany