FA011W

Nastavenie informácií o odosielateľovi

Môžete nastaviť informácie o odosielateľovi, napríklad dátum a čas, názov zariadenia a faxové alebo telefónne číslo.

Informácie o odosielateľovi

Nastavenie dátumu a času

Nastavenie posunu času (letného času)

Uloženie informácií o používateľovi

Informácie o odosielateľovi

Ak ste uložili názov zariadenia a faxové alebo telefónne číslo, spolu s dátumom a časom sa vytlačia na fax prijímateľa ako informácie o odosielateľovi.

 1. Dátum a čas prenosu

 2. Faxové alebo telefónne číslo zariadenia

 3. Názov zariadenia

 4. Meno uloženého prijímateľa sa vytlačí v prípade, ak sa faxy odosielajú pomocou kódovaného vytáčania z pamäte.

 5. Číslo strany

Poznámka
 • Uložené informácie o odosielateľovi môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST).

  Súhrn správ a zoznamov

 • Pri posielaní čiernobielych faxov môžete vybrať, či sa informácie o odosielateľovi vytlačia mimo alebo vnútri obrazovej oblasti.

  Zadajte nastavenie Umiestnenie inf. TTI (TTI position) v ponuke Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 • Môžete vybrať niektorý z troch formátov tlače dátumu: RRRR/MM/DD (YYYY/MM/DD), MM/DD/RRRR (MM/DD/YYYY)DD/MM/RRRR (DD/MM/YYYY).

  Formát tlače dátumu vyberte v položke Formát zobr. dátumu (Date display format) v časti Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings).

  Nastav. použ. zariad.

Nastavenie dátumu a času

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako nastaviť dátum a čas.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. dát. a času (Date/time setting) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Nastavte dátum a čas.

  Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou číselných tlačidiel zadajte dátum a čas.

  Obrázok: displej LCD

  Zadajte dátum a čas v 24-hodinovom formáte.

  Zadajte iba posledné dve číslice roku.

 7. Stlačte tlačidlo OK.

 8. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Nastavenie posunu času (letného času)

V niektorých krajinách sa používa systém posunu času (letný čas), pri ktorom sa čas na hodinách posúva v určitých obdobiach roka dopredu.

Môžete nastaviť, aby zariadenie automaticky posúvalo čas tak, že zadáte dátum a čas začiatku a konca posunu času (letného času).

Dôležité
 • Položka Nastav. letného času (Summer time setting) nie je predvolene nastavená podľa najaktuálnejších informácií pre všetky krajiny alebo oblasti. Predvolené nastavenie musíte zmeniť podľa najaktuálnejších informácií pre svoju krajinu alebo oblasť.

Poznámka
 • Toto nastavenie nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. letného času (Summer time setting) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť ZAP. (ON) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Letný čas deaktivujete výberom možnosti VYP. (OFF).

 7. Nastavte dátum a čas, kedy začína letný čas.

  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Dátum/čas začatia (Start date/time) a stlačte tlačidlo OK.

  2. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť mesiac (Set month), a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte mesiac, kedy začína letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  4. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť týždeň (Set week), a stlačte tlačidlo OK.

  5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte týždeň, kedy začína letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  6. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastav. deň v týždni (Set day of week), a stlačte tlačidlo OK.

  7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte deň v týždni, kedy začína letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  8. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť posun času (Set shift time), a stlačte tlačidlo OK.

  9. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou číselných tlačidiel zadajte čas (v 24-hodinovom formáte), kedy začína letný čas. Potom stlačte tlačidlo OK.

   Pred jednociferné číslo vložte nulu.

   Obrázok: displej LCD
 8. Nastavte dátum a čas, kedy končí letný čas.

  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Dátum/čas ukonč. (End date/time) a stlačte tlačidlo OK.

  2. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť mesiac (Set month), a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte mesiac, kedy končí letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  4. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť týždeň (Set week), a stlačte tlačidlo OK.

  5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte týždeň, kedy končí letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  6. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastav. deň v týždni (Set day of week), a stlačte tlačidlo OK.

  7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte deň v týždni, kedy končí letný čas, a stlačte tlačidlo OK.

  8. Skontrolujte, či je vybratá položka Nastaviť posun času (Set shift time), a stlačte tlačidlo OK.

  9. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou číselných tlačidiel zadajte čas (v 24-hodinovom formáte), kedy končí letný čas. Potom stlačte tlačidlo OK.

   Pred jednociferné číslo vložte nulu.

   Obrázok: displej LCD
 9. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Uloženie informácií o používateľovi

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako uložiť informácie o používateľovi.

Poznámka
 • Pred odoslaním faxu nezabudnite zadať svoje meno a faxové alebo telefónne číslo v položkách Reg. tel. čís. zariad. (Unit TEL no. registr.)Reg. názvu zariad. (Unit name registr.) na obrazovke Použív. nastav. faxu (FAX user settings) (platí iba pre USA).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Použív. nastav. faxu (FAX user settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Zadajte faxové alebo telefónne číslo zariadenia.

  1. Skontrolujte, či je vybratá položka Reg. tel. čís. zariad. (Unit TEL no. registr.), a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte faxové alebo telefónne číslo zariadenia.

   Obrázok: displej LCD
  3. Stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Môžete zadať faxové alebo telefónne číslo pozostávajúce až z 20 číslic vrátane medzier.

  • Podrobné informácie o zadávaní alebo odstraňovaní znakov:

   Zadávanie čísel, písmen a symbolov

 6. Zadajte názov zariadenia.

  1. Skontrolujte, či je vybratá položka Reg. názvu zariad. (Unit name registr.), a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte názov zariadenia.

   Obrázok: displej LCD
  3. Stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
 7. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Na začiatok strany