FA007W

Prípravy na faxovanie

Skôr než budete môcť používať funkcie faxovania, pripojte zariadenie k telefónnej linke a nastavte zariadenie. Potom určte základné nastavenie, napríklad informácie o odosielateľovi, dátum a čas alebo posun času.

Dôležité
 • Ak dôjde k neočakávanému výpadku napájania:

  Ak dôjde k výpadku elektrickej energie alebo ak náhodne odpojíte zástrčku napájacieho kábla, nastavenia dátumu a času sa vynulujú.

  • Zachovajú sa však nastavenia používateľských informácií, kódovaného vytáčania z pamäte, skupinovej voľby a odmietaných čísel.

  • Všetky faxy uložené v pamäti zariadenia, napríklad neodoslané a prijaté faxy, sa stratia.

  V prípade výpadku napájania nastane nasledujúci stav:

  • Nebudete môcť odosielať a prijímať faxy, vytvárať kópie ani skenovať originály.

  • Pri pripájaní telefónu bude jeho používanie závisieť od telefónnej linky alebo daného telefónu.

Nastavenie zariadenia

Zariadenie musí byť nastavené v závislosti od typu telefónnej linky a používať funkciu faxovania. Zariadenie nastavte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Pripojenie telefónnej linky

  Pripojte zariadenie k telefónnej linke.

 2. Nastavenie typu telefónnej linky

  Nastavte správny typ telefónnej linky.

 3. Nastavenie režimu prijímania

  Nastavte spôsob prijímania faxov (režim prijímania).

Poznámka
 • Nastavenie faxu môžete vykonať podľa pokynov na displeji LCD.

  Jednod. nastavenie (Easy setup)

  Ak nastavenie vykonáte podľa pokynov na displeji LCD, nastaví sa režim prijímania Režim priority telef. (TEL priority mode) alebo Režim iba faxu (Fax only mode). Ak chcete faxy prijímať pomocou funkcie DRPD alebo Prepnutie siete (Network switch), zmeňte režim prijímania.

  Nastavenie režimu prijímania

Určenie základných nastavení faxu

Môžete určiť základné nastavenie, napríklad informácie o odosielateľovi, dátum a čas alebo posun času.

Nastavenie informácií o odosielateľovi

Na začiatok strany