S720

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Zariadenie umožňuje zadávať znaky pomocou číselných tlačidiel. Tieto tlačidlá môžete používať na zadávanie rôznych informácií, napríklad názvu zariadenia alebo mena prijímateľa na vytáčanie z pamäte.

Prepnutie režimu zadávania znakov

Zariadenie podporuje tri režimy zadávania znakov: režim malých písmen, režim veľkých písmen a režim čísel. V jednotlivých vstupných režimoch môžete znaky zadávať pomocou číselných tlačidiel.

Každým stlačením tlačidla Tón (Tone) sa režim zadávania znakov zmení v tomto poradí: režim malých písmen (:a), režim veľkých písmen (:A), režim čísel (:1).

Obrázok: displej LCD

Aktuálny režim zadávania znakov sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja LCD.

 Poznámka

 Tento príklad opisuje postup pri zadávaní názvu zariadenia.

„Uloženie informácií o používateľovi“ v časti Nastavenie informácií o odosielateľovi

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Stlačením tlačidla Tón (Tone) zmeňte režim zadávania znakov.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované znaky.

Ak chcete vložiť medzeru, trikrát stlačte tlačidlo #.

Ak chcete odstrániť posledný zadaný znak, stlačte tlačidlo Naspäť (Back).

Úprava zadaných čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava posuňte kurzor pod miesto, ktoré chcete upraviť.

 Ak chcete vložiť medzeru

Trikrát stlačte tlačidlo #.

 Ak chcete vložiť znak

Posuňte kurzor pod znak napravo od miesta vkladania a zadajte príslušný znak. Znak pod kurzorom sa posunie napravo a vloží sa nový znak.

 Ak chcete vymazať znak

Posuňte kurzor pod príslušný znak a stlačte tlačidlo Naspäť (Back).

Zoznam znakov priradených jednotlivým číselným tlačidlám


Tlačidlo

Režim malých písmen
(:a)

Režim veľkých písmen
(:A)

Režim čísel
(:1)

Faxové alebo telefónne číslo

1

 

 

1

1

2

abcåäáàãâæç

ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ

2

2

3

defëéèê

DEFËÉÈÊ

3

3

4

gh i ï í ì î

GH I Ï Í Ì Î

4

4

5

jkl

JKL

5

5

6

mnoñøöóòõô

MNOÑØÖÓÒÕÔ

6

6

7

pqrsþ

PQRSÞ

7

7

8

tuvüúùû

TUVÜÚÙÛ

8

8

9

wxyzý

WXYZÝ

9

9

0

 

 

0

0

#

- . SP*1 Hviezdička# ! " , ; : ^ ` _ = / | ' ? $ @ % & + ( ) [ ] { } < >

#

Tón

Prepnite do režimu zadávania znakov.

Hviezdička

*1 Skratka SP znamená medzeru.

Na začiatok strany