preskočiť na hlavný text

Obrazovka aplikácie Canon IJ Network Tool

V tejto časti nájdete opis položiek a ponúk zobrazených na obrazovke Canon IJ Network Tool.

Položky na obrazovke Canon IJ Network Tool

Ponuky aplikácie Canon IJ Network Tool

Položky na obrazovke Canon IJ Network Tool

Na obrazovke Canon IJ Network Tool sa zobrazujú nasledujúce položky.

Obrázok: obrazovka aplikácie Canon IJ Network Tool
 1. Tlačiarne: (Printers:)

  Zobrazuje sa tu názov tlačiarne, stav, názov modelu tlačiarne a názov portu.

  Symbol začiarknutia vedľa tlačiarne uvedenej v zozname Názov (Name) označuje, že ide o predvolenú tlačiareň.

  Zmeny konfigurácie sa použijú na vybratú tlačiareň.

 2. Aktualizovať (Update)

  Spustí proces opätovného zistenia tlačiarne. Na toto tlačidlo kliknite v prípade, ak sa nezobrazí cieľová tlačiareň.

  Dôležité

  • Ak chcete pomocou aplikácie IJ Network Tool zmeniť sieťové nastavenia tlačiarne, tlačiareň musí byť pripojená prostredníctvom siete LAN.

  • Ak sa namiesto názvu zobrazuje text Žiaden ovládač (No Driver), priraďte tlačiarni port.

   Ovládač tlačiarne nie je priradený k portu

  • Ak sa namiesto stavu zobrazuje text Nenájdené (Not Found), skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

   • Bezdrôtový smerovač je zapnutý.

   • Pri používaní káblovej siete LAN je kábel LAN správne pripojený.

  • Ak sa tlačiareň pripojená k sieti nezistí, skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom kliknite na tlačidlo Aktualizovať (Update). Zisťovanie tlačiarní môže trvať niekoľko minút. Ak sa tlačiareň nezistila, prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB a kliknite na tlačidlo Aktualizovať (Update).

  • Ak sa tlačiareň používa z iného počítača, zobrazí sa obrazovka s informáciami o tejto situácii.

  Poznámka

  • Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Obnoviť (Refresh) v ponuke Zobraziť (View).

 3. Konfigurácia... (Configuration...)

  Kliknutím na toto tlačidlo môžete konfigurovať nastavenia vybratej tlačiarne.

  Obrazovka Konfigurácia

  Poznámka

  • Nemožno konfigurovať tlačiareň v stave Nenájdené (Not Found).

  • Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Konfigurácia... (Configuration...) v ponuke Nastavenia (Settings).

Ponuky aplikácie Canon IJ Network Tool

Na obrazovke aplikácie Canon IJ Network Tool sa zobrazuje nasledujúca ponuka.

Obrázok: obrazovka aplikácie Canon IJ Network Tool
 1. Ponuka Súbor (File)

  Skončiť (Exit)

  Slúži na ukončenie aplikácie IJ Network Tool.

 2. Ponuka Zobraziť (View)

  Stav (Status)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Stav (Status), na ktorej môžete skontrolovať stav pripojenia tlačiarne a stav bezdrôtovej komunikácie.

  V režime prístupového bodu sa táto položka zobrazí na sivo a stav pripojenia tlačiarne sa nedá skontrolovať.

  Obrazovka Stav

  Obnoviť (Refresh)

  Slúži na aktualizáciu a zobrazenie najnovších informácií v okne Tlačiarne: (Printers:) na obrazovke aplikácie Canon IJ Network Tool.

  Dôležité

  • Ak chcete pomocou aplikácie IJ Network Tool zmeniť sieťové nastavenia tlačiarne, tlačiareň musí byť pripojená prostredníctvom siete LAN.

  • Ak sa namiesto názvu zobrazuje text Žiaden ovládač (No Driver), priraďte tlačiarni port.

   Ovládač tlačiarne nie je priradený k portu

  • Ak sa namiesto stavu zobrazuje text Nenájdené (Not Found), skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

   • Bezdrôtový smerovač je zapnutý.

   • Pri používaní káblovej siete LAN je kábel LAN správne pripojený.

  • Ak sa tlačiareň pripojená k sieti nezistí, skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá, a potom vyberte položku Obnoviť (Refresh). Zisťovanie tlačiarní môže trvať niekoľko minút. Ak sa tlačiareň nezistila, prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB a vyberte položku Obnoviť (Refresh).

  • Ak sa tlačiareň používa z iného počítača, zobrazí sa obrazovka s informáciami o tejto situácii.

  Poznámka

  • Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Aktualizovať (Update) na obrazovke aplikácie Canon IJ Network Tool.

  Informácie o sieti (Network Information)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Informácie o sieti (Network Information), na ktorej môžete skontrolovať sieťové nastavenia tlačiarne a počítača.

  Obrazovka Informácie o sieti

  Zobraziť upozornenie automaticky (Display Warning Automatically)

  Aktivuje alebo inaktivuje automatické zobrazovanie obrazovky s pokynmi.

  Ak vyberiete túto položku ponuky a jeden alebo viacero portov nemožno použiť na tlač, zobrazí sa obrazovka s pokynmi.

 3. Ponuka Nastavenia (Settings)

  Konfigurácia... (Configuration...)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Konfigurácia (Configuration), na ktorej môžete konfigurovať nastavenia vybratej tlačiarne.

  Obrazovka Konfigurácia

  Poznámka

  • Táto položka má rovnakú funkciu ako položka Konfigurácia... (Configuration...) na obrazovke aplikácie Canon IJ Network Tool.

  Povoliť funkciu prepínania tlačiarní (Enable switch printer function)

  Ak tlačiareň nemôžete používať, namiesto nej môžete používať rovnakú tlačiareň v sieti. Ak je táto funkcia zapnutá a tlačiareň nemôžete používať, zobrazí sa obrazovka na potvrdenie, či chcete vyhľadať rovnakú tlačiareň ako vašu. Postupujte podľa hlásenia na obrazovke.

  Poznámka

  • Ak je táto funkcia zapnutá, v ponuke je zobrazená značka začiarknutia.

  Priradiť port... (Associate Port...)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Priradiť port (Associate Port), na ktorej môžete tlačiarni priradiť port.

  Obrazovka Priradiť port

  Táto ponuka je k dispozícii v prípade, ak sa vybratá tlačiareň zobrazuje s názvom Žiaden ovládač (No Driver). Po priradení portu môžete tlačiareň používať.

  Údržba... (Maintenance...)

  Slúži na zobrazenie obrazovky Údržba (Maintenance), na ktorej môžete obnoviť výrobné predvolené sieťové nastavenia tlačiarne a nainštalovať zásuvku na kartu ako sieťovú jednotku.

  Obrazovka Údržba

  Nastaviť režim prístupového bodu tlačiarne... (Set up printer's access point mode...)

  Môžete zmeniť nastavenia režimu prístupového bodu. Nastavenia nakonfigurujte podľa hlásenia na obrazovke.

  Ak zmeníte nastavenie Metóda šifrovania: (Encryption Method:) a nastavenie Heslo: (Password:) na obrazovke Nastaviť režim prístupového bodu tlačiarne (Set up printer's access point mode), zmenené nastavenia sa použijú ako nastavenia tlačiarne.

  Poznámka

  • Túto funkciu môžete používať len vtedy, ak používate počítač kompatibilný s bezdrôtovou sieťou LAN.

 4. Ponuka Pomocník (Help)

  Pokyny (Instructions)

  Zobrazí túto príručku.

  Informácie (About)

  Slúži na zobrazenie verzie aplikácie IJ Network Tool.