preskočiť na hlavný text

Kopírovanie štyroch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Môžete skopírovať štyri pôvodné strany na jeden hárok papiera, pričom sa zmenšia všetky obrázky. K dispozícii sú štyri rôzne rozloženia.

 • Keď je položka Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout) nastavená na hodnotu Rozloženie 1 (Layout 1):

 • Keď je položka Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout) nastavená na hodnotu Rozloženie 2 (Layout 2):

 • Keď je položka Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout) nastavená na hodnotu Rozloženie 3 (Layout 3):

 • Keď je položka Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout) nastavená na hodnotu Rozloženie 4 (Layout 4):

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte papier.

 3. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka kopírovania (Copy menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Špeciálne kopírov. (Special copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kopír. 4 na 1 (4-on-1 copy) a stlačte tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali nastavenie veľkosti strany alebo typu média, ktoré nemožno použiť na kopírovanie 4 strán na 1 stranu, na displeji LCD sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

  Obrázok: displej LCD
  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť strany a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ média a stlačte tlačidlo OK.

 7. Zadajte nastavenia tlače a rozloženie.

  Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu) a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku.

  Vyberte položku Rozloženie 4 na 1 (4-on-1 layout), stlačte tlačidlo OK a zvoľte rozloženie.

  Položky nastavenia kopírovania

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 8. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

 9. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

 10. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  • Ak je dokument umiestnený na plochom predlohovom skle:

   Keď zariadenie dokončí skenovanie prvej až tretej strany, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

   Obrázok: displej LCD

   Ak chcete naskenovať ďalšiu stranu, položte ju na ploché predlohové sklo a stlačte tlačidlo OK. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Ak ste skončili so skenovaním, stlačením tlačidla tónu spustite kopírovanie. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Poznámka

  • Ak je dokument umiestnený v podávači APD:

   Po naskenovaní strany začne zariadenie automaticky skenovať ďalšiu stranu.

 11. Poznámka

  • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť je plná (Memory is full), nastavte kvalitu obrazu Štandardné (Standard) alebo znížte počet hárkov dokumentov a skúste kopírovanie zopakovať. Ak problém pretrváva, nastavte kvalitu obrazu Koncepty (Draft) a skúste kopírovanie zopakovať.