preskočiť na hlavný text

Obojstranné kopírovanie

Môžete skopírovať dve samostatné strany alebo jeden obojstranne potlačený hárok na obe strany jedného hárka papiera.

Poznámka

 • Ak je v ponuke EKO (obojstranné) (ECO (2-sided)) položka Kopír. (Copy) nastavená na hodnotu ZAP. (ON), predvolene sa nastaví obojstranné kopírovanie.

  Ekologické nastavenia

 • Ak je pôvodná strana orientovaná na dĺžku a v položke Strana zošitia (Stapling side) sa vyberie možnosť Dlhšia strana (Long side):

 • Ak je pôvodná strana orientovaná na dĺžku a v položke Strana zošitia (Stapling side) sa vyberie možnosť Kratšia strana (Short side):

 • Ak je pôvodná strana orientovaná na šírku a v položke Strana zošitia (Stapling side) sa vyberie možnosť Dlhšia strana (Long side):

 • Ak je pôvodná strana orientovaná na šírku a v položke Strana zošitia (Stapling side) sa vyberie možnosť Kratšia strana (Short side):

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte obyčajný papier.

 3. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

  Poznámka

  • Ak je v ponuke EKO (obojstranné) (ECO (2-sided)) položka Kopír. (Copy) nastavená na možnosť ZAP. (ON), po stlačení tlačidla KOPÍROVAŤ (COPY) sa zobrazí pohotovostná obrazovka obojstranného kopírovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka kopírovania (Copy menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Špeciálne kopírov. (Special copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Obojstr.kópia (2-sided copy) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali nastavenie veľkosti strany alebo typu média, ktoré nemožno použiť na obojstranné kopírovanie, na displeji LCD sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

  Obrázok: displej LCD
  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť strany a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ média a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak je v ponuke EKO (obojstranné) (ECO (2-sided)) položka Kopír. (Copy) nastavená na hodnotu ZAP. (ON) a je vybraté nastavenie veľkosti strany a typu média, ktoré nemožno použiť pri obojstrannom kopírovaní, stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY) a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie uvedené vyššie.

 7. Zadajte nastavenia tlače a stranu zošitia.

  Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu) a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku.

  Vyberte možnosť Strana zošitia (Stapling side), stlačte tlačidlo OK a v nastavení strany zošitia vyberte možnosť Dlhšia strana (Long side) alebo Kratšia strana (Short side).

  Položky nastavenia kopírovania

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  • Ak je v položke Zoradiť (Collate) nastavená možnosť ZAP. (ON), môžete použiť obojstranné kopírovanie zároveň s funkciou zoradenia kópií.

   Kopírovanie so zoraďovaním kópií

 8. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

 9. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

 10. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  • Ak je dokument umiestnený na plochom predlohovom skle:

   Keď zariadenie dokončí skenovanie prvej strany, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

   Obrázok: displej LCD

   Ak chcete naskenovať ďalšiu stranu, položte ju na ploché predlohové sklo a stlačte tlačidlo OK. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Ak ste skončili so skenovaním, stlačením tlačidla tónu spustite kopírovanie. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Poznámka

  • Ak je dokument umiestnený v podávači APD:

   Po naskenovaní jedného hárka dokumentu začne zariadenie automaticky skenovať ďalší hárok.

Poznámka

 • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť je plná (Memory is full), nastavte kvalitu obrazu Štandardné (Standard) alebo znížte počet hárkov dokumentov a skúste kopírovanie zopakovať. Ak problém pretrváva, nastavte kvalitu obrazu Koncepty (Draft) a skúste kopírovanie zopakovať.

 • Ak kopírujete čiernobielo, intenzita tlače v režime obojstranného kopírovania môže byť iná ako pri jednostrannom kopírovaní.

 • Ak stlačíte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY), obojstranné kopírovanie sa zruší a režim kopírovania sa nastaví na štandardné kopírovanie.