UG121W

Odosielanie naskenovaných údajov do počítača pomocou ovládacieho panela zariadenia

Naskenované údaje môžete odoslať do počítača pomocou ovládacieho panela zariadenia.

Pred odoslaním naskenovaných údajov do počítača skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN).

  Ak údaje odosielate do počítača pripojeného pomocou kábla USB:

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka skenovania.

  Obrázok: displej LCD

  Prejdite na krok č. 3.

  Poznámka
  • Ak sa zobrazí obrazovka na výber umiestnenia uložených údajov, vyberte položku Počítač (PC) a stlačte tlačidlo OK. Potom vyberte položku Lokálny (USB) (Local (USB)) a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa pohotovostná obrazovka skenovania.

  Ak údaje odosielate do počítača pripojeného k sieti:

  Zobrazí sa obrazovka na výber umiestnenia uložených údajov.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania určená na odoslanie údajov do počítača pripojeného pomocou kábla USB, stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) zobrazte obrazovku na výber umiestnenia uložených údajov.

  Podľa nasledujúceho postupu vyberte počítač, do ktorého sa odošlú naskenované údaje.

  1. Vyberte položku Počítač (PC) a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte počítač, do ktorého sa odošlú naskenované údaje, a potom stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Zobrazí sa pohotovostná obrazovka skenovania.

   Poznámka
   • Ak na obrazovke Výber počítača (Select PC) vyberiete možnosť Lokálny (USB) (Local (USB)), údaje sa odošlú do počítača pripojeného prostredníctvom rozhrania USB.

   • Ak odošlete naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD (jedného zo sieťových protokolov podporovaných v systémoch Windows 7 a Windows Vista), postupne otvorte ponuky Nastavenia zariadenia (Device settings), Nastavenia siete LAN (LAN settings), Ďalšie nastavenia (Other settings) a Nastavenie WSD (WSD setting) a pre položku Skenov. WSD z tohto zariad. (WSD scan from this device) vyberte možnosť Povoliť (Enable).

    Nastavenie WSD (WSD setting)

    Ak stlačíte ľavé tlačidlo Funkcia (Function), zariadenie začne znova vyhľadávať pripojené počítače.

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ dokumentu.

  Poznámka
  • Ak odošlete naskenované údaje do počítača vyhľadaného pomocou protokolu WSD, nemôžete vybrať typ dokumentu.

  Automatické sken. (Auto scan)

  Táto položka je dostupná iba po pripojení zariadenia k počítaču pomocou kábla USB.

  Zariadenie automaticky zistí typ originálov a obrázok odošle s optimalizovanou veľkosťou a rozlíšením a v optimalizovanom formáte údajov.

  Dôležité
  • Možnosť Automatické sken. (Auto scan) môžete vybrať iba v prípade, že odosielate naskenované údaje do počítača pripojeného pomocou kábla USB.

  • Originály správne umiestňujte podľa ich typu. V opačnom prípade sa niektoré originály nemusia správne naskenovať.

   Podrobné informácie o umiestnení originálu:

   Umiestnenie originálov

  • Možno skenovať nasledujúce položky:

   Fotografie, pohľadnice, vizitky, časopisy, noviny, dokumenty a disky BD, DVD alebo CD

  • Nasledujúce položky sa nenaskenujú správne:

   • Fotografie veľkosti A4

   • Dokumenty menšie ako 127 x 178 mm (5 x 7 palcov), napríklad brožované knihy s odrezanou väzbou

   • Originály na tenkom bielom papieri

   • Dlhé a úzke originály, napríklad panoramatické fotografie

  • Pri skenovaní originálov z podávača APD môže skenovanie prvej strany trvať dlhšie.

  Dokument (Document)

  Originál na plochom predlohovom skle alebo v podávači APD sa naskenuje ako údaje dokumentu, pričom sa použijú nastavenia zadané v ponuke Nastav. sken. (Scan settings).

  Fotografia (Photo)

  Originál na plochom predlohovom skle sa naskenuje ako fotografické údaje, pričom sa použijú nastavenia zadané v ponuke Nastav. sken. (Scan settings).

 4. Stláčaním pravého tlačidla Funkcia (Function) upravte nastavenia podľa potreby.

  Položky nastavenia na ovládacom paneli zariadenia

 5. Položte originálny dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

  Poznámka
  • Stlačením stredného tlačidla Funkcia (Function) môžete zobraziť postup pri umiestňovaní originálu.

 6. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné skenovanie alebo stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele skenovanie.

  Poznámka
  • Ak odosielate naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD, stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  • Ak originál nie je umiestnený správne, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie. Originál umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD podľa nastavení skenovania.

  • Ak originál umiestnite do podávača APD:

   Zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa odošlú do počítača.

  • Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo:

   • Ak na obrazovke nastavení skenovania nastavíte položku Formát (Format) na hodnotu JPEG alebo TIFF, zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa odošlú do počítača.

   • Ak na obrazovke nastavení skenovania nastavíte položku Formát (Format) na hodnotu PDF alebo Kompaktný PDF (Compact PDF), po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete pokračovať v skenovaní.

    Ak chcete pokračovať v skenovaní, položte originál na ploché predlohové sklo a spustite skenovanie.

    Ak už nechcete pokračovať v skenovaní, stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function). Naskenované údaje sa odošlú do počítača.

  Naskenované údaje sa odošlú do počítača podľa nastavení zadaných v aplikácii Canon IJ Scan Utility.

  Po dokončení skenovania zoberte originál z plochého predlohového skla alebo otvoru na výstup dokumentov.

  Dôležité
  • Ak po výbere nastavenia Automatické sken. (Auto scan) nie je výsledok skenovania uspokojivý, v závislosti od originálu vyberte v kroku č. 3 nastavenie Dokument (Document) alebo Fotografia (Photo) a v kroku č. 4 zadajte veľkosť skenovania alebo iné položky nastavenia.

Keď sa zobrazí obrazovka výberu programu:

 • Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista:

  Po stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility a kliknite na tlačidlo OK.

  Program My Image Garden môžete nastaviť tak, aby sa spúšťal po každom stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

 • Ak používate systém Windows XP:

  Po prvom stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility ako aplikačný softvér, ktorý chcete použiť. Vyberte možnosť Pre túto akciu vždy použiť tento program (Always use this program for this action) a kliknite na tlačidlo OK. Odteraz sa bude program Canon IJ Scan Utility spúšťať automaticky.

Ak chcete originály skenovať pomocou rozšírených nastavení alebo ak chcete naskenované obrázky upraviť či vytlačiť:

Ak originály skenujete z počítača pomocou aplikácie My Image Garden, naskenované obrázky môžete v aplikácii My Image Garden upraviť. Môžete ich napríklad optimalizovať alebo orezať.

Naskenované obrázky môžete upravovať alebo tlačiť aj pomocou kompatibilného aplikačného softvéru, a tak ich lepšie využiť.

Skenovanie fotografií a dokumentov

Poznámka
Na začiatok strany