UG130W

Položky nastavenia na ovládacom paneli zariadenia

Môžete zmeniť nastavenia skenovania, napríklad veľkosť skenovania, rozlíšenie alebo formát údajov.

Ak sa zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania, stlačte pravé tlačidlo Funkcia (Function) a vyberte príslušnú položku nastavenia. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zadajte nastavenie. Potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka
 • V nasledujúcich prípadoch nemožno zadať nastavenie skenovania:

  • Ak je na účely odosielania naskenovaných údajov do počítača nastavená položka Typ dok. (Doc.type) na hodnotu Automatické sken. (Auto scan) (okrem možnosti Orientácia v APD (ADF orientation)).

  • Ak odošlete naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD (jedného zo sieťových protokolov podporovaných v systémoch Windows 7 a Windows Vista).

 • V závislosti od cieľa nemožno niektoré položky nastavenia vybrať. Táto časť opisuje položky nastavenia po výbere možnosti Jednotka USB flash (USB flash drive) na obrazovke na výber umiestnenia uložených údajov.

  Položka nastavenia, ktorú nemožno vybrať, je sivá.

 • Niektoré nastavenia nemožno zadať v kombinácii s nastavením inej položky nastavenia, typu dokumentu vybratého v položke Typ dok. (Doc.type) alebo ponuky skenovania na obrazovke na výber umiestnenia uložených údajov. Ak vyberiete neprípustnú kombináciu nastavení, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Detaily chyby (Error details). V takom prípade potvrďte hlásenie stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) a potom zmeňte nastavenie.

 • Zadané nastavenia skenovania iné než Orientácia v APD (ADF orientation), napríklad veľkosť skenovania, rozlíšenie a formát údajov, sa zachovajú aj po vypnutí zariadenia.

 • Keď z ponuky skenovania spustíte skenovanie, pre ktoré nie je zadané nastavenie k dispozícii, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie The specified function is not available with current settings.. Zmeňte príslušné nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

 • Ak naskenované údaje odosielate do počítača alebo pripájate k e-mailu, cieľ a názov súboru môžete zadať pomocou aplikácie Canon IJ Scan Utility.

  Dialógové okno Nastavenia

 • Ak originály skenujete z počítača, môžete použiť rozšírené nastavenia. Podrobné informácie o skenovaní z počítača:

  Skenovanie fotografií a dokumentov

Obrázok: displej LCD
 1. Veľ.sken. (Scan size)

  Vyberte veľkosť originálu.

  Poznámka
  • Pokiaľ ste vybrali veľkosť Legal, umiestnite originál do podávača APD.

  • Po výbere položky 10x15cm(4"x6") (4"x6"(10x15cm)), 13x18cm(5"x7") (5"x7"(13x18cm)), Automatické sken. (Auto scan), umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

 2. Formát (Format)

  Výber formátu naskenovaných údajov.

 3. Rozl.sken (Scan res) (rozlíšenie skenovania)

  Výber rozlíšenia skenovania.

 4. Ukážka (Preview)

  Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia ukážky naskenovaných údajov pri ukladaní údajov na jednotku USB flash.

 5. Orientácia v APD (ADF orientation)

  Vyberte orientáciu pôvodného dokumentu.

  Táto položka nastavenia nie je dostupná, ak ste v ponuke Typ dok. (Doc.type) vybrali možnosť Fotografia (Photo).

 6. Obmedz. presvit. (Reduce show-thru) (zamedzenie presvitaniu)

  Pri skenovaní tenkého dokumentu, napríklad novín, môžu presvitať znaky na zadnej strane. Ak na naskenovanom dokumente vidno presvitajúce znaky, vyberte možnosť ZAP. (ON).

  Táto položka nastavenia nie je dostupná, ak ste v ponuke Typ dok. (Doc.type) vybrali možnosť Fotografia (Photo).

 7. Odrastrovanie (Descreen)

  Výtlačok sa skladá z nepatrných bodov, ktoré tvoria znaky alebo grafiku. Vzájomné rušenie bodov môže spôsobiť vznik nerovnomerných odtieňov alebo pruhovaných vzorov. Ak na naskenovanom obrázku spozorujete nerovnomerné odtiene alebo pruhovaný vzor, vyberte možnosť ZAP. (ON).

  Táto položka nastavenia nie je dostupná, ak ste v ponuke Typ dok. (Doc.type) vybrali možnosť Fotografia (Photo).

  Poznámka
  • Aj keď je pre toto nastavenie vybratá možnosť ZAP. (ON), môže sa prejaviť efekt moiré, pokiaľ je položka Maska rozostrenia (Unsharp mask) nastavená na hodnotu ZAP. (ON). V takom prípade nastavte položku Maska rozostrenia (Unsharp mask) na hodnotu VYP. (OFF).

 8. Maska rozostrenia (Unsharp mask)

  Možno zvýrazniť obrysy malých znakov alebo tenkých objektov, napríklad vlasov alebo listov na fotografii. Ak chcete zvýrazniť obrysy naskenovaných údajov, vyberte možnosť ZAP. (ON).

Na začiatok strany