FA013W

Opakované odoslanie faxov (opakované vytočenie obsadeného čísla)

Existujú dva spôsoby opakovaného vytáčania: automatické opakované vytáčanie a manuálne opakované vytáčanie.

Dôležité
 • Je možné, že sa faxy doručia neželaným prijímateľom z dôvodu nesprávne vytočeného čísla alebo nesprávne uložených faxových alebo telefónnych čísel. Ak odosielate dôležité dokumenty, odporúča sa, aby ste ich odoslali až po telefonickom hovore s prijímateľom.

  Odoslanie faxu po telefonickom hovore

Poznámka

Automatické opakované vytáčanie

Môžete povoliť alebo zakázať automatické opakované vytáčanie. Ak povolíte automatické opakované vytáčanie, môžete zadať maximálny počet pokusov o opakované vytočenie a čas, ako dlho bude zariadenie čakať medzi jednotlivými pokusmi o opakované vytočenie.

Nastavenie automatického opakovaného vytáčania môžete povoliť a zadať v položke Automaticky opakovane vytočiť (Auto redial) ponuky Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings).

Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

Dôležité
 • Počas automatického opakovaného vytáčania sa neodoslaný fax dočasne uloží do pamäte zariadenia, kým sa odosielanie faxu nedokončí. Ak pred dokončením automatického opakovaného vytáčania nastane výpadok elektrickej energie alebo sa odpojí napájací kábel, všetky faxy uložené v pamäti zariadenia sa odstránia a neodošlú sa.

Poznámka
 • Ak chcete zrušiť automatické opakované vytáčanie, počkajte, kým zariadenie nezačne opäť vytáčať, a stlačte tlačidlo Stop.

 • Ak chcete zrušiť automatické opakované vytáčanie, odstráňte neodoslaný fax z pamäte zariadenia, kým zariadenie čaká na opakované vytočenie. Podrobné informácie nájdete v časti Odstránenie dokumentu uloženého v pamäti zariadenia.

Manuálne opakované vytáčanie

Pri manuálnom opakovanom vytáčaní postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Položte dokumenty na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 4. V prípade potreby nastavte kontrast skenovania a rozlíšenie.

  Poznámka
 5. Stlačte tlačidlo Opakovať/pauza (Redial/Pause).

  Zobrazí sa obrazovka Opak. vytočiť (Redial).

  Obrázok: displej LCD
 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte číslo prijímateľa, ktoré chcete opakovane vytočiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebný prenos, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiely prenos.

  Dôležité
  • Odosielanie farebných faxov je k dispozícii iba v prípade, ak faxové zariadenie prijímateľa podporuje farebné faxovanie.

Poznámka
 • Pri manuálnom opakovanom vytáčaní si zariadenie zapamätá až 10 posledných prijímateľov vytočených pomocou číselných tlačidiel. Zariadenie si nezapamätá žiadnych prijímateľov vytočených pomocou tlačidla Kódované vytáčanie (Coded Dial) alebo Opakovať/pauza (Redial/Pause).

 • Ak chcete zrušiť manuálne opakované vytáčanie, stlačte tlačidlo Stop. Ak chcete zrušiť prebiehajúce odosielanie faxu, stlačte tlačidlo Stop a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

 • Ak po stlačení tlačidla Stop počas skenovania zostanú dokumenty v podávači APD, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Dokument v podávači APD. Zatvorte kryt podávača a výberom možnosti vysuňte dokument. (Document in ADF. Close the feeder cover and select to eject document.). Stlačením tlačidla OK sa zostávajúce dokumenty automaticky vysunú.

Na začiatok strany