UG111W

Kopírovanie dvoch strán dokumentu s prispôsobením na jednu stranu

Môžete skopírovať dve pôvodné strany na jeden hárok papiera, pričom sa zmenšia všetky obrázky.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka kopírovania (Copy menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Špeciálne kopírov. (Special copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kopír. 2 na 1 (2-on-1 copy) a stlačte tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali nastavenie veľkosti strany alebo typu média, ktoré nemožno použiť na kopírovanie 2 strán na 1 stranu, na displeji LCD sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

  Obrázok: displej LCD
  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť strany a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ média a stlačte tlačidlo OK.

 7. Položte originálny dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

  V prípade potreby zmeňte nastavenia tlače.

  Položky nastavenia

 9. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  • Ak je dokument umiestnený na plochom predlohovom skle:

   Keď zariadenie dokončí skenovanie prvého dokumentu, zobrazí sa nasledujúce hlásenie.

   Obrázok: displej LCD

   Ak chcete naskenovať ďalší hárok dokumentu, položte ho na ploché predlohové sklo a stlačte tlačidlo OK. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Ak ste skončili so skenovaním, stlačením tlačidla tónu spustite kopírovanie. Zariadenie spustí kopírovanie.

   Poznámka
  • Ak je dokument umiestnený v podávači APD:

   Po naskenovaní jedného hárka dokumentu začne zariadenie automaticky skenovať ďalší hárok.

Poznámka
 • Ak sa počas skenovania zobrazí na displeji LCD hlásenie Pamäť je plná (Memory is full), nastavte kvalitu obrazu Štandardné (Standard) alebo znížte počet hárkov dokumentov a skúste kopírovanie zopakovať. Ak problém pretrváva, nastavte kvalitu obrazu Rýchle (Fast) a skúste kopírovanie zopakovať.

Na začiatok strany