UG103W

Položky nastavenia

Môžete zmeniť nastavenia kopírovania, napríklad veľkosť strany, typ média alebo intenzitu.

Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu) a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia. Potom stlačte tlačidlo OK.

Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA upravte jednotlivé položky nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca položka nastavenia.

Po vykonaní všetkých nastavení sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka kopírovania.

Poznámka
  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  • Niektoré nastavenia nemožno zadať v kombinácii s nastavením iných položiek nastavenia alebo ponuky kopírovania.

  • Nastavenia veľkosti strany, typu média a pod. sa zachovajú aj po vypnutí zariadenia.

Na začiatok strany