<การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>

รายการ
คำอธิบาย
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าทั่วไปของแต่ละฟังก์ชัน
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าการทำสำเนา
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าสำหรับการส่งแฟกซ์และต้นฉบับที่สแกน
ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการระบุการตั้งค่าสำหรับการรับแฟกซ์และอีเมล
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการสแกนต้นฉบับและการพิมพ์ไฟล์ที่จัดเก็บไว้
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าของการพิมพ์แบบปลอดภัย
6CC7-090