PP029W

Obojstranná tlač

Pri tlači údajov na obe strany hárka papiera postupujte takto:
Obojstrannú tlač môžete nastaviť aj v časti Ďalšie funkcie (Additional Features) na karte Rýchle nastavenie (Quick Setup).

Automatická obojstranná tlač

Obojstrannú tlač môžete vykonávať bez otáčania papiera.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Nastavte automatickú obojstrannú tlač.

  Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) na karte Nastavenie strany (Page Setup) a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky (Automatic).

  Obrázok: začiarkavacie políčko Obojstranná tlač na karte Nastavenie strany
 3. Vyberte rozloženie.

  Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size), Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page Layout).

 4. Nastavte oblasť tlače.

  Pri obojstrannej tlači je tlačová oblasť dokumentu užšia než zvyčajne a dokument sa nemusí zmestiť na jednu stranu.
  Kliknite na tlačidlo Nastavenie oblasti tlače... (Print Area Setup...), vyberte niektorý z nasledujúcich spôsobov spracovania a kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok: dialógové okno Nastavenie oblasti tlače
  Tlačiť s normálnou veľkosťou (Use normal-size printing)

  Tlačte bez zmenšenia strany.

  Tlačiť so zmenšenou veľkosťou (Use reduced printing)

  Pri tlači sa strana čiastočne zmenší.

 5. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.

  Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení Orientácia (Orientation)Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.

 6. Nastavte šírku okraja.

  V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Dokončite nastavenie.

  Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).
  Po spustení tlače sa údaje vytlačia obojstranne.

Manuálna obojstranná tlač

Obojstrannú tlač môžete vykonávať manuálne.

 1. Otvorte okno nastavenia ovládača tlačiarne.

 2. Nastavte obojstrannú tlač.

  Začiarknite políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) a zrušte začiarknutie políčka Automaticky (Automatic) na karte Nastavenie strany (Page Setup).

  Obrázok: začiarkavacie políčko Obojstranná tlač na karte Nastavenie strany
 3. Vyberte rozloženie.

  Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberte položku Normálna veľkosť (Normal-size), Prispôsobiť strane (Fit-to-Page), S nastavenou mierkou (Scaled) alebo Rozloženie strany (Page Layout).

 4. Vyberte stranu, ktorú chcete zošiť.

  Najlepšie nastavenie položky Strana zošitia (Stapling Side) sa vyberie automaticky podľa nastavení Orientácia (Orientation)Rozloženie strany (Page Layout). Ak chcete toto nastavenie zmeniť, vyberte zo zoznamu inú stranu zošitia.

 5. Nastavte šírku okraja.

  V prípade potreby kliknite na tlačidlo Zadať okraj... (Specify Margin...), nastavte šírku okraja a kliknite na tlačidlo OK.

 6. Dokončite nastavenie.

  Kliknite na tlačidlo OK na karte Nastavenie strany (Page Setup).

  Po spustení tlače sa dokument najprv vytlačí na jednu stranu hárka papiera. Po vytlačení jednej strany znova vložte papier podľa hlásenia.
  Kliknutím na tlačidlo Spustiť tlač (Start Printing) vytlačte opačnú stranu.

Dôležité
 • Políčko Obojstranná tlač (Duplex Printing) sa zobrazí na sivo a je nedostupné v prípade, že:

  • Zo zoznamu Typ média (Media Type) vyberiete iný typ média ako Obyčajný papier (Plain Paper).

  • Zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberiete položky Dlaždice/plagát (Tiling/Poster) a Bez okrajov (Borderless).

 • Ak zo zoznamu Rozloženie strany (Page Layout) vyberiete položku Brožúra (Booklet), políčka Obojstranná tlač (Duplex Printing)Strana zošitia (Stapling Side) sa zobrazia na sivo a nebudú dostupné.

 • Funkciu Obojstranná tlač (Duplex Printing) možno používať, iba ak sú v zozname Veľkosť strany (Page Size) na karte Nastavenie strany (Page Setup) vybraté nasledujúce veľkosti papiera.

  • Letter 22 x 28 cm 8,5" x 11" (Letter 8.5"x11" 22x28cm), A4

 • Po vytlačení prvej strany sa zadná strana začne tlačiť až po uplynutí času čakania na vyschnutie atramentu (prevádzka sa dočasne zastaví). Zatiaľ sa nedotýkajte papiera. Čas čakania na vyschnutie atramentu môžete zmeniť v časti Vlastné nastavenia (Custom Settings) na karte Údržba (Maintenance).

Poznámka
 • Ak sa pri obojstrannej tlači objavia šmuhy na zadnej strane papiera, spustite funkciu Čistenie spodnej platne (Bottom Plate Cleaning) na karte Údržba (Maintenance).

 • Ak po vložení alebo výmene kazety s atramentom neupravíte polohu tlačovej hlavy, počas automatickej obojstrannej tlače nemusíte dosiahnuť požadované výsledky. Ak výsledky tlače nie sú uspokojivé, upravte polohu hlavy podľa postupu v časti Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača.

Súvisiace témy

Čistenie vnútorných častí zariadenia

Zmena prevádzkového režimu zariadenia

Na začiatok strany