NR044W

Tlač informácií o sieťovom nastavení

Sieťové nastavenia zariadenia, napríklad jeho adresu IP a identifikátor SSID, môžete vytlačiť.

Dôležité
 • Tento výtlačok obsahuje cenné informácie o počítači. Venujte im náležitú pozornosť.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a pomocou tlačidla OK potvrďte výber.

 5. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a pomocou tlačidla OK potvrďte výber.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte položku Nastavenia siete LAN (LAN settings) a pomocou tlačidla OK potvrďte výber.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte položku Potvrdiť nastavenia siete LAN (Confirm LAN settings) a pomocou tlačidla OK potvrďte výber.

 8. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte položku Tlačiť podrobn. o sieti LAN (Print LAN details) a pomocou tlačidla OK potvrďte výber.

 9. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Áno (Yes) a potom pomocou tlačidla OK spustite tlač.

  Zariadenie spustí tlač informácií o sieťovom nastavení.

  Vytlačia sa nasledujúce informácie o sieťovom nastavení zariadenia.

  Položka

  Vysvetlenie položky

  Nastavenie

  Bezdrôtová sieť LAN (Wireless LAN)

  Bezdrôtová sieť LAN

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Pripojenie (Connection)

  Stav bezdrôtovej siete LAN

  Aktívne (Active)/Neaktívne (Inactive)

  Adresa MAC (MAC Address)

  Adresa MAC

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  SSID

  SSID

  Identifikátor SSID bezdrôtovej siete LAN

  Režim komunikácie (Communication Mode)

  Režim komunikácie

  Infraštruktúra (Infrastructure)

  Kanál (Channel)

  Kanál

  XX (1 až 13)

  Šifrovanie (Encryption)

  Spôsob šifrovania

  žiadne (none)/WEP/TKIP/AES

  Dĺžka kľúča WEP (WEP Key Length)

  Dĺžka kľúča WEP

  Neaktívne (Inactive)/128/64

  Overovanie (Authentication)

  Spôsob overovania

  žiadne (none)/automatické (auto)/otvorené (open)/zdieľaný (shared)/WPA-PSK/WPA2-PSK

  Intenzita signálu (Signal Strength)

  Intenzita signálu

  0 až 100 [%]

  Verzia protokolu TCP/IP (TCP/IP Version)

  Verzia protokolu TCP/IP

  IPv4 a IPv6/IPv4

  Adresa IP IPv4 (IPv4 IP Address)

  Vybratá adresa IP (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Predvolená brána IPv4 (IPv4 Default Gateway)

  Predvolená brána (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Maska podsiete (Subnet Mask)

  Maska podsiete

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Adresa IP IPv6 (IPv6 IP Address) *1

  Vybratá adresa IP (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Predvolená brána IPv6 (IPv6 Default Gateway) *1

  Predvolená brána (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Dĺžka predčíslia podsiete (Subnet Prefix Length)*1

  Dĺžka predčíslia podsiete

  XXX

  IPsec*2

  Nastavenie IPsec

  Aktívne (Active)

  Bezpečnostný protokol (Security Protocol)*2

  Spôsob šifrovania bezpečnostného protokolu

  ESP/ESP & AH/AH

  Nesúvislý príjem v bezdrôtovej sieti LAN (Wireless LAN DRX)

  Nesúvislý príjem (v bezdrôtovej sieti LAN)

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Káblová sieť LAN (Wired LAN)

  Káblová sieť LAN

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Pripojenie (Connection)

  Stav káblovej siete LAN

  Aktívne (Active)/Neaktívne (Inactive)

  Adresa MAC (MAC Address)

  Adresa MAC

  XX:XX:XX:XX:XX:XX

  Verzia protokolu TCP/IP (TCP/IP Version)

  Verzia protokolu TCP/IP

  IPv4 a IPv6/IPv4

  Adresa IP IPv4 (IPv4 IP Address)

  Vybratá adresa IP (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Predvolená brána IPv4 (IPv4 Default Gateway)

  Predvolená brána (IPv4)

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Maska podsiete (Subnet Mask)

  Maska podsiete

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Adresa IP IPv6 (IPv6 IP Address) *1

  Vybratá adresa IP (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Predvolená brána IPv6 (IPv6 Default Gateway) *1

  Predvolená brána (IPv6)

  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
  XXXX:XXXX:XXXX:XXXX

  Dĺžka predčíslia podsiete (Subnet Prefix Length)*1

  Dĺžka predčíslia podsiete

  XXX

  IPsec*2

  Nastavenie IPsec

  Aktívne (Active)

  Bezpečnostný protokol (Security Protocol)*2

  Spôsob šifrovania bezpečnostného protokolu

  ESP/ESP & AH/AH

  Nesúvislý príjem v káblovej sieti LAN (Wired LAN DRX)

  Nesúvislý príjem (v káblovej sieti LAN)

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Ďalšie nastavenia (Other Settings)

  Ďalšie nastavenia

  -

  Názov tlačiarne (Printer name)

  Názov tlačiarne

  Názov tlačiarne (najviac 15 znakov)

  WSD

  Nastavenie protokolu WSD

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Časový limit protokolu WSD (WSD Timeout)

  Časový limit

  1/5/10/15/20 [min.]

  Protokol LPR (LPR Protocol)

  Nastavenie protokolu LPR

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Bonjour

  Nastavenie služby Bonjour

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Názov služby Bonjour (Bonjour service name)

  Názov služby Bonjour

  Názov služby Bonjour (najviac 52 znakov)

  Komunikácia prostredníctvom štandardu PictBridge (PictBridge Commun.)

  Komunikácia prostredníctvom štandardu PictBridge

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Server DNS (DNS Server)

  Automatické načítanie servera DNS

  Automatické (Auto)/Manuálne (Manual)

  Primárny server (Primary Server)

  Adresa primárneho servera

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Sekundárny server (Secondary Server)

  Adresa sekundárneho servera

  XXX.XXX.XXX.XXX

  Server proxy (Proxy Server)

  Nastavenie servera proxy

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  Port servera proxy (Proxy Port)

  Zadanie portu servera proxy

  1 až 65535

  Adresa servera proxy (Proxy Address)

  Adresa servera proxy

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Filtrovanie adries IP (IP Address Filtering)

  Filtrovanie adries IP

  Zapnúť (Enable)/Vypnúť (Disable)

  („XX“ predstavuje alfanumerické znaky.)

  *1 Stav siete sa vytlačí iba v prípade, ak je aktivovaný protokol IPv6.

  *2 Stav siete sa vytlačí iba v prípade, ak je aktivovaný protokol IPv6 a nastavenie IPsec.

Na začiatok strany