preskočiť na hlavný text

Odosielanie naskenovaných údajov do počítača pomocou ovládacieho panela zariadenia

Pred odoslaním naskenovaných údajov do počítača skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 • Sú nainštalované ovládače MP Drivers.

  Ak nie sú nainštalované ovládače MP Drivers, nainštalujte ovládače MP DriversInštalačného disku alebo z našej webovej lokality.

 • Zariadenie je správne pripojené k počítaču.

  Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.

  Nepripájajte ani neodpájajte kábel USB, kým je zariadenie v činnosti alebo kým je počítač v režime spánku alebo pohotovostnom režime.

  Ak skenujete prostredníctvom sieťového pripojenia, skontrolujte, či sú zadané všetky požadované nastavenia.

  Nastavenia skenovania v sieti

 • Cieľ a názov súboru sú zadané v programe Canon IJ Scan Utility.

  V programe Canon IJ Scan Utility môžete zadať cieľ a názov súboru. Podrobné informácie o nastaveniach programu Canon IJ Scan Utility:

  Dialógové okno Nastavenia

Podľa nasledujúceho postupu odošlite naskenované údaje do počítača.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN).

  Pri prvom odosielaní naskenovaných údajov do počítača pripojeného prostredníctvom rozhrania USB alebo siete LAN sa zobrazí obrazovka Ponuka skenovania (Scan menu). Prejdite na krok č. 3.

  Obrázok: displej LCD

  Po odoslaní naskenovaných údajov do počítača sa zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania.

  Obrázok: displej LCD

  * Pohotovostná obrazovka skenovania pre počítač pripojený prostredníctvom rozhrania USB

  Ak chcete zmeniť cieľ alebo nastavenia skenovania, stlačte tlačidlo Ponuka (Menu) a prejdite na krok č. 3.

  Ak cieľ alebo nastavenia skenovania nechcete zmeniť, prejdite na krok č. 9.

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Uložiť do (Save to) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Počítač (PC) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte počítač, do ktorého sa odošlú naskenované údaje, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Ak údaje odosielate do počítača pripojeného prostredníctvom rozhrania USB, vyberte položku Lokálny (USB) (Local (USB)).

  Ak údaje odosielate do počítača pripojeného k sieti LAN, vyberte názov počítača, do ktorého sa odošlú naskenované údaje.

  Poznámka

  • Ak vyberiete položku Hľadať znova (Search again) a stlačíte tlačidlo OK, zariadenie začne znova vyhľadávať pripojené počítače.

  • Ak odošlete naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD (jedného zo sieťových protokolov podporovaných v systémoch Windows 8, Windows 7 a Windows Vista), postupne otvorte ponuky Nastav. zariadenia (Device settings), Nastavenia LAN (LAN settings), Ďalšie nastavenia (Other settings) a Nastavenie WSD (WSD setting) a pre položku Sken. WSD zo zariad. (WSD scan from dev.) vyberte možnosť Aktívne (Active).

 6. Skontrolujte, či je vybratá položka Typ dokumentu (Document type), a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ dokumentu a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak odošlete naskenované údaje do počítača vyhľadaného pomocou protokolu WSD, nemôžete vybrať typ dokumentu.

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  Autom. skenovanie (Auto scan)

  Táto položka je dostupná iba po pripojení zariadenia k počítaču pomocou kábla USB.

  Zariadenie automaticky zistí typ originálov a obrázok odošle s optimalizovanou veľkosťou a rozlíšením a v optimalizovanom formáte údajov.

  Dôležité

  • Možnosť Autom. skenovanie (Auto scan) môžete vybrať iba v prípade, že odosielate naskenované údaje do počítača pripojeného pomocou rozhrania USB.

  • Originály správne umiestňujte podľa ich typu. V opačnom prípade sa niektoré originály nemusia správne naskenovať.

   Podrobné informácie o umiestnení originálu:

   Umiestnenie originálov

  • Možno skenovať nasledujúce položky:

   Fotografie, pohľadnice, vizitky, časopisy, noviny, dokumenty a disky BD, DVD alebo CD

  • Nasledujúce položky sa nenaskenujú správne:

   • Fotografie veľkosti A4

   • Dokumenty menšie ako 127 x 178 mm (5 x 7 palcov), napríklad brožované knihy s odrezanou väzbou

   • Originály na tenkom bielom papieri

   • Dlhé a úzke originály, napríklad panoramatické fotografie

  • Pri skenovaní originálov z podávača APD môže skenovanie prvej strany trvať dlhšie.

  Dokument (Document)

  Pri skenovaní originálu umiestneného na plochom predlohovom skle alebo v podávači APD sa použijú nastavenia optimalizované pre skenovanie dokumentov.

  Fotografia (Photo)

  Pri skenovaní originálu na plochom predlohovom skle vo forme fotografických údajov sa použijú nastavenia optimalizované pre skenovanie fotografií.

 8. Zadajte nastavenia skenovania.

  Jednotlivé nastavenia skenovania zadajte v uvedenom poradí.

  Poznámka

  1. Skontrolujte, či je vybratá položka Veľkosť skenovania (Scan size), a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť skenovania a stlačte tlačidlo OK.

  3. Skontrolujte, či je vybratá položka Formát údajov (Data format), a stlačte tlačidlo OK.

  4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte formát údajov a stlačte tlačidlo OK.

  5. Skontrolujte, či je vybratá položka Rozlíšenie skenov. (Scan resolution), a stlačte tlačidlo OK.

  6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte rozlíšenie skenovania a stlačte tlačidlo OK.

   Po zadaní všetkých nastavení sa zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania.

   Obrázok: displej LCD
 9. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

 10. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné skenovanie alebo stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele skenovanie.

  Poznámka

  • Ak odosielate naskenované údaje do počítača pomocou protokolu WSD, stlačte tlačidlo Farebne (Color).

  • Ak originál nie je umiestnený správne, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie. Originál umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD podľa nastavení skenovania.

  • Ak originál umiestnite do podávača APD:

   Zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa odošlú do počítača.

  • Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo:

   • Ak položku Formát údajov (Data format) nastavíte na hodnotu JPEG alebo TIFF, zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa odošlú do počítača.

   • Ak položku Formát údajov (Data format) nastavíte na hodnotu PDF alebo Kompakt. súbor PDF (Compact PDF), po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete pokračovať v skenovaní.

    Výberom možnosti Áno (Yes) a stlačením tlačidla OK môžete originály skenovať bez prerušenia. Na ploché predlohové sklo položte nasledujúci dokument a spustite skenovanie.

    Výberom položky Nie (No) a stlačením tlačidla OK sa skenovanie dokončí a údaje odošlú do počítača v jednom súbore PDF.

  Naskenované údaje sa odošlú do počítača podľa nastavení zadaných v aplikácii Canon IJ Scan Utility.

  Po dokončení skenovania zoberte originál z plochého predlohového skla alebo otvoru na výstup dokumentov.

  Dôležité

  • Ak po výbere nastavenia Autom. skenovanie (Auto scan) nie je výsledok skenovania uspokojivý, v závislosti od originálu vyberte v kroku č. 7 nastavenie Dokument (Document) alebo Fotografia (Photo) a v kroku č. 8 zadajte veľkosť skenovania alebo iné položky nastavenia.

Keď sa zobrazí obrazovka výberu programu:

 • Ak používate systém Windows 8, Windows 7 alebo Windows Vista:

  Po stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility a kliknite na tlačidlo OK.

 • Ak používate systém Windows XP:

  Po prvom stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility ako aplikačný softvér, ktorý chcete použiť. Vyberte možnosť Pre túto akciu vždy použiť tento program (Always use this program for this action) a kliknite na tlačidlo OK. Odteraz sa bude program Canon IJ Scan Utility spúšťať automaticky.

Ak chcete originály skenovať pomocou rozšírených nastavení alebo ak chcete naskenované obrázky upraviť či vytlačiť:

Ak originály skenujete z počítača pomocou aplikácie My Image Garden, naskenované obrázky môžete v aplikácii My Image Garden upraviť. Môžete ich napríklad optimalizovať alebo orezať.

Naskenované obrázky môžete upravovať alebo tlačiť aj pomocou kompatibilného aplikačného softvéru, a tak ich lepšie využiť.

Skenovanie fotografií a dokumentov

Poznámka