preskočiť na hlavný text

Ukladanie naskenovaných údajov na jednotku USB flash pomocou ovládacieho panela zariadenia

Naskenované údaje môžete ukladať priamo na jednotku USB flash.

Dôležité

 • V nasledujúcich prípadoch neodpájajte jednotku USB flash od zariadenia.

  • počas skenovania,

  • pred uložením naskenovaných údajov.

 • Z bezpečnostných dôvodov odporúčame naskenované údaje uložené na jednotke USB flash pravidelne zálohovať na iné médium, aby ste sa vyhli neočakávaným stratám.

 • Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie ani stratu údajov z akéhokoľvek dôvodu, a to ani počas záručnej lehoty.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Do portu jednotky USB flash zapojte jednotku USB flash.

 3. Stlačte tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka skenovania (Scan menu).

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

  • Ak sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania určená na odoslanie údajov do počítača pripojeného prostredníctvom rozhrania USB, stlačením tlačidla Ponuka (Menu) zobrazte obrazovku Ponuka skenovania (Scan menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Uložiť do (Save to) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Jedn. USB flash (USB flash drive) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Zadajte nastavenia skenovania.

  Jednotlivé nastavenia skenovania zadajte v uvedenom poradí.

  Poznámka

  1. Skontrolujte, či je vybratá položka Veľkosť skenovania (Scan size), a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť skenovania a stlačte tlačidlo OK.

  3. Skontrolujte, či je vybratá položka Formát údajov (Data format), a stlačte tlačidlo OK.

  4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte formát údajov a stlačte tlačidlo OK.

  5. Skontrolujte, či je vybratá položka Rozlíšenie skenov. (Scan resolution), a stlačte tlačidlo OK.

  6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte rozlíšenie skenovania a stlačte tlačidlo OK.

   Po zadaní všetkých nastavení sa zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania.

   Obrázok: displej LCD

   Poznámka

   • Po zobrazení obrazovky Ponuka skenovania (Scan menu) môžete pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vybrať príslušnú položku nastavenia.

   • Ak pre položku Formát údajov (Data format) vyberiete hodnotu Kompakt. súbor PDF (Compact PDF) a stlačíte tlačidlo OK, zobrazí sa pohotovostná obrazovka skenovania.

 7. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

 8. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné skenovanie alebo stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele skenovanie.

  Poznámka

  • Ak originál nie je umiestnený správne, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie. Originál umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD podľa nastavení skenovania.

  • Ak originál umiestnite do podávača APD:

   Zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa uložia na jednotku USB flash.

  • Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo:

   • Keď vyberiete formát JPEG pre položku Formát údajov (Data format), zariadenie spustí skenovanie a naskenované údaje sa uložia na jednotku USB flash.

   • Ak položku Formát údajov (Data format) nastavíte na hodnotu PDF alebo Kompakt. súbor PDF (Compact PDF), po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete pokračovať v skenovaní.

    Výberom možnosti Áno (Yes) a stlačením tlačidla OK môžete originály skenovať bez prerušenia. Na ploché predlohové sklo položte nasledujúci dokument a spustite skenovanie.

    Výberom položky Nie (No) a stlačením tlačidla OK sa skenovanie dokončí a údaje sa uložia na jednotku USB flash v jednom súbore PDF.

    Pri skenovaní originálov bez prerušenia možno do jedného súboru PDF uložiť až 100 strán obrázkov.

  Po dokončení skenovania zoberte originál z plochého predlohového skla alebo otvoru na výstup dokumentov.

  Poznámka

  • Ak sa počas skenovania obrázkov zaplní jednotka USB flash, možno uložiť iba obrázky, ktoré sú už naskenované.

  • Vo formáte údajov PDF aj JPEG možno uložiť až 2000 súborov s naskenovanými údajmi.

  • Priečinky a súbory s naskenovanými údajmi uloženými na jednotke USB flash majú nasledujúce názvy:

   • Názov priečinka: (prípona súboru: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001

   • Názov priečinka: (prípona súboru: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001

   • Názov súboru: poradové čísla začínajúce od SCN_0001.

   • Dátum súboru: dátum a čas uloženia, ako sú nastavené v zariadení.

    Podrobné informácie o nastavení dátumu a času:

    Nastavenie informácií o odosielateľovi

 • Import naskenovaných údajov uložených na disku USB flash do počítača

  Naskenované údaje uložené na jednotke USB flash môžete importovať do počítača. Po naskenovaní údajov pripojte jednotku USB flash k počítaču a potom údaje naimportujte.