preskočiť na hlavný text

Kopírovanie bez okrajov

Obrázky môžete kopírovať tak, že vyplnia celú stranu bez okrajov.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte fotografický papier.

 3. Stlačte tlačidlo KOPÍROVAŤ (COPY).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka kopírovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka kopírovania (Copy menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Špeciálne kopírov. (Special copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kopírov. bez okrajov (Borderless copy) a stlačte tlačidlo OK.

  Ak ste vybrali nastavenie veľkosti strany alebo typu média, ktoré nemožno použiť na kopírovanie bez okrajov, na displeji LCD sa zobrazí nasledujúce hlásenie.

  Obrázok: displej LCD
  1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte veľkosť strany a stlačte tlačidlo OK.

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ média a stlačte tlačidlo OK.

 7. Položte pôvodný dokument na ploché predlohové sklo.

  Poznámka

  • Pri používaní tejto funkcie položte originál na ploché predlohové sklo.

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVA (–) DOPRAVA (+) alebo číselných tlačidiel zadajte počet kópií.

  V prípade potreby zmeňte nastavenia tlače.

  Položky nastavenia kopírovania

 9. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie bez okrajov.

Poznámka

 • Keďže sa kopírovaný obrázok zväčší tak, aby vyplnil celú stranu, na okrajoch môže dôjsť k jemnému orezaniu. Podľa potreby môžete zmeniť šírku orezania okrajov pôvodného obrázka. Ak je však veľkosť presahovania veľká, orezaná časť bude väčšia.

  Podrobné informácie:

  Veľk. presahu kópie (Extended copy amt.)

 • Podrobné informácie o veľkostiach papiera a typoch médií, ktoré možno použiť na kopírovanie bez okrajov:

  Oblasť tlače