UG122W

Pripojenie naskenovaných údajov k e-mailu pomocou ovládacieho panela zariadenia

Naskenované údaje môžete priložiť k e-mailu pomocou ovládacieho panela zariadenia.

Pred pripojením naskenovaných údajov k e-mailu skontrolujte, či sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo SKENOVAŤ (SCAN).

  Zobrazí sa obrazovka na výber umiestnenia uložených údajov.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka skenovania určená na odoslanie údajov do počítača pripojeného pomocou kábla USB, stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) zobrazte obrazovku na výber umiestnenia uložených údajov.

 3. Vyberte položku Pripojiť k e-mailu (Attach to E-mail) a potom stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte počítač, do ktorého sa odošlú naskenované údaje, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Ak je počítač pripojený prostredníctvom rozhrania USB, vyberte možnosť Lokálny (USB) (Local (USB)). Ak je počítač pripojený k sieti, vyberte počítač, do ktorého sa odošlú naskenované údaje.

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka skenovania.

  Obrázok: displej LCD
 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte typ dokumentu.

  Dokument (Document)

  Originál na plochom predlohovom skle alebo v podávači APD sa naskenuje ako údaje dokumentu, pričom sa použijú nastavenia zadané v ponuke Nastav. sken. (Scan settings).

  Fotografia (Photo)

  Originál na plochom predlohovom skle sa naskenuje ako fotografické údaje, pričom sa použijú nastavenia zadané v ponuke Nastav. sken. (Scan settings).

 6. Stláčaním pravého tlačidla Funkcia (Function) upravte nastavenia podľa potreby.

  Položky nastavenia na ovládacom paneli zariadenia

 7. Položte originálny dokument na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

  Poznámka
  • Stlačením stredného tlačidla Funkcia (Function) môžete zobraziť postup pri umiestňovaní originálu.

 8. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné skenovanie alebo stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele skenovanie.

  Poznámka
  • Ak originál nie je umiestnený správne, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie. Originál umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD podľa nastavení skenovania.

  • Ak originál umiestnite do podávača APD:

   Zariadenie spustí skenovanie, naskenované údaje sa odošlú do počítača a priložia k e-mailu.

  • Ak originál umiestnite na ploché predlohové sklo:

   • Ak na obrazovke nastavení skenovania nastavíte položku Formát (Format) na hodnotu JPEG, zariadenie spustí skenovanie, naskenované údaje sa odošlú do počítača a priložia k e-mailu.

   • Ak na obrazovke nastavení skenovania nastavíte položku Formát (Format) na hodnotu PDF alebo Kompaktný PDF (Compact PDF), po dokončení skenovania sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete pokračovať v skenovaní.

    Ak chcete pokračovať v skenovaní, položte originál na ploché predlohové sklo a spustite skenovanie.

    Ak už nechcete pokračovať v skenovaní, stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function). Naskenované údaje sa odošlú do počítača a priložia k e-mailu.

  Naskenované údaje sa odošlú do počítača a priložia k e-mailu podľa nastavení zadaných v aplikácii Canon IJ Scan Utility.

  Nastavenia odosielania e-mailov nájdete v inštalačnej príručke e-mailového softvéru.

  Po dokončení skenovania zoberte originál z plochého predlohového skla alebo otvoru na výstup dokumentov.

Keď sa zobrazí obrazovka výberu programu:

 • Ak používate systém Windows 7 alebo Windows Vista:

  Po stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility a kliknite na tlačidlo OK.

  Program My Image Garden môžete nastaviť tak, aby sa spúšťal po každom stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

 • Ak používate systém Windows XP:

  Po prvom stlačení tlačidla Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) sa môže zobraziť obrazovka výberu programu. V takom prípade vyberte program Canon IJ Scan Utility ako aplikačný softvér, ktorý chcete použiť. Vyberte možnosť Pre túto akciu vždy použiť tento program (Always use this program for this action) a kliknite na tlačidlo OK. Odteraz sa bude program Canon IJ Scan Utility spúšťať automaticky.

Na začiatok strany