UG113W

Kopírovanie hrubých originálov, napríklad kníh

Pri kopírovaní hrubých originálov, napríklad kníh, môžete vytvoriť kópiu bez čiernych okrajov okolo obrazu a tieňov pri väzbe. Použitím tejto funkcie môžete znížiť nadbytočnú spotrebu atramentu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 4. Vyberte možnosť Rozšírené – tlač (Advanced print) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Vyberte položku Kopír. s vymaz. rámu (Frame erase copy) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  Umiestnenie originálov

  Poznámka
  • Pri používaní tejto funkcie položte originál na ploché predlohové sklo.

 7. Pomocou tlačidla + alebo zadajte počet kópií.

  V prípade potreby zmeňte nastavenia tlače.

  Položky nastavenia

  Poznámka
  • Keď sa zobrazí pohotovostná obrazovka kopírovania, stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) môžete na obrazovke s ukážkou zobraziť ukážku výtlačku.

   Zobrazenie obrazovky s ukážkou

 8. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie.

Poznámka
 • Zatvorte kryt dokumentov.

 • Okolo obrazu sa môže objaviť úzky čierny okraj. Táto funkcia odstraňuje iba čierne okraje. Ak je skenovaná kniha príliš tenká alebo sa zariadenie používa v blízkosti okna alebo v jasnom prostredí, na obraze môže ostať slabý čierny rám. Ak je originál tmavý, zariadenie nedokáže odlíšiť farbu dokumentu od tieňov, čo sa môže prejaviť miernym orezaním alebo tieňom na záhybe.

Na začiatok strany