FA022W

Priradenie prijímateľov ku kódovanej rýchlej voľbe

Skôr než budete môcť používať funkciu kódovanej rýchlej voľby, musíte uložiť faxové alebo telefónne čísla prijímateľov. Faxové alebo telefónne čísla prijímateľov uložíte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 4. Vyberte položku Registrácia telefónneho čísla (TEL number registration) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Kódované rýchle vytáč. (Coded speed dial) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka výberu kódu kódovanej rýchlej voľby.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Ak vyberiete kód, ktorý sa už používa ako kódovaná rýchla voľba, vedľa kódu sa zobrazí faxové alebo telefónne číslo. Ak vyberiete kód, ktorý sa už používa ako skupinová voľba, zobrazí sa hlásenie (Nedostupné) ((Not available)).

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOLDOĽAVADOPRAVA alebo číselných tlačidiel vyberte neobsadený kód kódovanej rýchlej voľby a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte spôsob uloženia a potom stlačte tlačidlo OK.

  • Priame zadanie (Direct entry)

   Zobrazí sa obrazovka na uloženie faxového alebo telefónneho čísla a mena prijímateľa. Prejdite na nasledujúci krok.

   Obrázok: displej LCD
  • Z denníka odchádz. hovorov (From outgoing call log)

   Po výbere spôsobu uloženia sa zobrazí obrazovka výberu faxového alebo telefónneho čísla z denníkov odchádzajúcich hovorov.

   Obrázok: displej LCD

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadované faxové alebo telefónne číslo a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka na uloženie faxového alebo telefónneho čísla a mena prijímateľa. Prejdite na nasledujúci krok.

  • Z denníka prichádz. hovorov (From incoming call log)

   Po výbere spôsobu uloženia sa zobrazí obrazovka výberu faxového alebo telefónneho čísla alebo mena z denníkov prichádzajúcich hovorov.

   Obrázok: displej LCD

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte požadované faxové alebo telefónne číslo alebo meno a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa obrazovka na uloženie faxového alebo telefónneho čísla a mena prijímateľa. Prejdite na nasledujúci krok.

   Poznámka
   • V niektorých krajinách alebo oblastiach zakúpenia nemusí byť tento spôsob uloženia k dispozícii.

 8. Zadajte meno prijímateľa.

  Ak ste v kroku č. 7 vybrali meno na obrazovke Z denníka prichádz. hovorov (From incoming call log), meno už môže byť zadané. Ak meno nechcete zmeniť, prejdite na krok č. 9.

  1. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL premiestnite kurzor na položku Meno (Name).

  2. Zadajte meno prijímateľa.

   Obrázok: displej LCD
  Poznámka
 9. Zadajte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

  Ak ste faxové alebo telefónne číslo vybrali na obrazovke Z denníka odchádz. hovorov (From outgoing call log) alebo Z denníka prichádz. hovorov (From incoming call log), faxové alebo telefónne číslo je už zadané. Ak faxové alebo telefónne číslo nechcete zmeniť, prejdite na nasledujúci krok.

  1. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL premiestnite kurzor na položku Telefónne číslo (TEL no.)

  2. Zadajte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

   Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Zadané faxové alebo telefónne číslo môže pozostávať najviac zo 60 číslic (40 číslic pre USA, Kanadu, Kóreu a niektoré oblasti Latinskej Ameriky) vrátane medzier.

  • Podrobné informácie o zadávaní alebo odstraňovaní znakov:

   Zadávanie čísel, písmen a symbolov

  • Ak je položka Typ telefónnej linky (Telephone line type) v ponuke Používateľské nastavenia faxu (FAX user settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) nastavená na hodnotu Rotačná pulzná (Rotary pulse), môžete stlačením tlačidla Tón (Tone) vložiť tón („T“).

 10. Stlačením tlačidla OK dokončite uloženie.

  Poznámka
  • Ak chcete uložiť číslo a meno ďalšieho prijímateľa na kódované vytáčanie z pamäte, vyberte neobsadený kód na kódované vytáčanie z pamäte a pri ukladaní použite rovnaký postup.

  • Uložené čísla a mená prijímateľov môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST).

   Tlač zoznamu uložených cieľov

Na začiatok strany