FA027W

Tlač zoznamu uložených cieľov

Môžete vytlačiť zoznam prijímateľov priradených ku kódom rýchlej voľby, umiestniť ho v blízkosti zariadenia a používať pri vytáčaní.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 4. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 5. Vyberte položku Tlačiť správy/zoznamy (Print reports/lists) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Zoznam telefónnych čísel (Telephone number list) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Vybratá funkcia nie je dostupná s aktuálnymi nastaveniami. Zmeňte nasledujúce nastavenia: (The specified function is not available with current settings. Change the following setting(s):), nastavenia papiera sú nesprávne.

   Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí obrazovka Nastavenia faxového papiera (FAX paper settings). V položke Veľk. str. (Page size) nastavte veľkosť A4, Letter alebo Legal. V položke Typ (Type) nastavte typ Obyčajný papier (Plain paper).

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte ponuku rýchlej voľby, ktorú chcete vytlačiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

  • Ak ste vybrali možnosť Kódované rýchle vytáč. (Coded speed dial):

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte, či chcete zoznam vytlačiť zoradený abecedne podľa uložených názvov alebo číselne podľa kódov kódovanej rýchlej voľby. Potom stlačte tlačidlo OK.

   Áno (Yes): vytlačí sa zoznam ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST) s názvami cieľov v abecednom poradí.

   Nie (No): vytlačí sa zoznam ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST) s uloženými položkami v číselnom poradí.

  • Ak ste vybrali možnosť Skupinová voľba (Group dial):

   Zobrazí sa obrazovka s potvrdením tlače. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Áno (Yes) a stlačením tlačidla OK vytlačte ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

Na začiatok strany