FA008W

Pripojenie telefónnej linky

Spôsob pripojenia sa líši v závislosti od telefónnej linky.

Ak je pripojenie nesprávne, zariadenie nemôže odosielať ani prijímať faxy. Pripojte zariadenie správne.

Dôležité
 • Faxové zariadenia ani telefóny nepripájajte paralelne (iba pre USA a Kanadu).

  Ak dve alebo viac faxových zariadení alebo telefónov pripojíte paralelne, môžu sa vyskytnúť nasledujúce problémy a zariadenie nemusí fungovať správne.

  • Ak počas odosielania alebo prijímania faxu zodvihnete slúchadlo paralelne pripojeného telefónu, faxový obraz sa môže poškodiť alebo môže nastať chyba komunikácie.

  • V telefóne nemusia správne fungovať niektoré služby, napríklad identifikácia volajúceho.

  Ak sa nemôžete vyhnúť paralelnému pripojeniu, nastavte režim prijímania Režim priority telefonovania (TEL priority mode). Berte však na vedomie, že sa môžu vyskytnúť problémy uvedené vyššie. Faxy budete môcť prijímať iba manuálne.

Základné pripojenie

Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Potom jeden koniec dodaného kábla telefónnej linky pripojte ku konektoru telefónnej linky blízko značky „LINE“ na zariadení a druhý koniec ku konektoru telefónnej linky na stene alebo ku konektoru telefónnej linky na separátore xDSL.

Pri pripájaní telefónu k zariadeniu skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Potom jeden koniec modulárneho kábla pripojte ku konektoru externého zariadenia blízko značky „EXT.“ na zariadení a druhý koniec ku konektoru telefónnej linky na telefóne.

Dôležité
 • Telefónnu linku pripojte, skôr než zapnete zariadenie.

  Ak telefónnu linku pripájate pri zapnutom zariadení, vypnite zariadenie a odpojte zástrčku napájacieho kábla. Počkajte 1 minútu a potom pripojte telefónnu linku a zástrčku napájacieho kábla.

Poznámka
 • Informácie o polohe konektora telefónnej linkykonektora externého zariadenia nájdete v časti Pohľad zozadu.

 • Pred pripojením telefónu alebo záznamníka snímte kryt telefónneho konektora.

 • Informácie pre používateľov vo Veľkej Británii:

  Ak konektor externého zariadenia nemožno pripojiť ku konektoru na zariadení, budete si musieť dokúpiť adaptér siete B.T. a pripojiť ho nasledujúcim spôsobom:

  Nasaďte adaptér siete B.T. na modulárny kábel pripojený k externému zariadeniu a potom pripojte adaptér B.T. ku konektoru externého zariadenia.

Pripojenie rôznych liniek

Táto časť obsahuje rady na pripojenie rôznych liniek.

Ide o príklady, a preto nemožno zaručiť, že sa budú dať použiť na každé pripojenie. Podrobnosti nájdete v príručke dodanej spolu so sieťovým zariadením (ovládacím zariadením, napríklad modemom xDSL (Digital Subscriber Line) alebo terminálovým adaptérom), ktoré pripájate k multifunkčnému zariadeniu.

Poznámka
 • xDSL je všeobecný výraz označujúci vysokorýchlostnú digitálnu komunikačnú technológiu využívajúcu telefónnu linku, napríklad ADSL, HDSL, SDSL alebo VDSL.

 • Pripojenie k internetovému telefónu

  1. Linka DSL

  2. Modem xDSL (v modeme nemusí byť vstavaný separátor)

  3. Širokopásmový smerovač kompatibilný s internetovým telefónom

  4. Počítač

  5. Telefón alebo záznamník

  6. Port WAN (Wide Area Network)

  7. Port LAN (Local Area Network)

  8. Port TEL

  9. Port LINE

  * Konfigurácie portov a ich názvy sa môžu líšiť v závislosti od produktu.

  Poznámka
  • Pri pripájaní k linke xDSL vyberte rovnaký typ linky ako ten, ku ktorému sa prihlasujete pomocou možnosti Typ telefónnej linky (Telephone line type).

   Nastavenie typu telefónnej linky

 • Pripojenie k linke xDSL

  1. Analógová linka

  2. Modem xDSL (v modeme nemusí byť vstavaný separátor)

  3. Počítač

  4. Telefón alebo záznamník

  Dôležité
  • Pokiaľ separátor nie je vstavaný v modeme, telefónnu linku nepripájajte pred separátorom (smerom od steny). Separátory taktiež nepripájajte paralelne. Zariadenie by nemuselo pracovať správne.

  Poznámka
  • Pri pripájaní k linke xDSL vyberte rovnaký typ linky ako ten, ku ktorému sa prihlasujete pomocou možnosti Typ telefónnej linky (Telephone line type).

   Nastavenie typu telefónnej linky

 • Pripojenie k linke ISDN

  Podrobné informácie o pripojení ISDN (Integrated Service Digital Network) a jeho nastaveniach nájdete v príručkách dodaných s terminálovým adaptérom alebo telefónnym smerovačom.

Na začiatok strany