S401

Kontrola stavu atramentu pomocou displeja LCD na zariadení

 Poznámka

 zariadení je namontovaný detektor hladiny atramentu, ktorý zisťuje zvyšnú hladinu atramentu. Pri vložení novej kazety FINE považuje zariadenie túto kazetu za plnú atramentu a na základe toho začne zisťovať zvyšnú hladinu atramentu. Ak vložíte použitú kazetu FINE, nemusí sa indikovať správna hladina atramentu. V takom prípade považujte informácie o hladine atramentu len za pomocné.

 Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, zobrazí sa hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Zobrazuje sa hlásenie

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, a potom stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  1. Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

  1. Vyberte položku Odhad. úrovne atramentu (Estimated ink levels) a stlačte tlačidlo OK.

Ak sú k dispozícii informácie o zostávajúcej hladine atramentu, v časti (A) sa zobrazuje symbol.

Obrázok: displej LCD

Príklad: Značka nízkej hladiny atramentu

Dochádza atrament. Pripravte novú atramentovú kazetu.

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Ak chcete zobraziť a vytlačiť číslo modelu kazety FINE, stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) vyberte položku Číslo atramentu (Ink number).

 Stav atramentu môžete skontrolovať aj prostredníctvom obrazovky na displeji LCD, ktorá sa zobrazuje počas tlače.

 Stav atramentu môžete skontrolovať aj na obrazovke počítača.

Kontrola stavu atramentu z počítača

Na začiatok strany