preskočiť na hlavný text

Nedá sa prijať fax, nedá sa vytlačiť fax

 1. Kontrola č. 1 Je zapnuté napájanie?

  • Ak je zariadenie vypnuté, nemôžete prijímať faxy. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak ste odpojili napájací kábel bez vypnutia zariadenia (svieti indikátor NAPÁJANIE (POWER)), znovu ho zapojte, čím sa zariadenie automaticky zapne.

  • Ak ste odpojili napájací kábel po vypnutí zariadenia pomocou tlačidla ZAP. (ON) (indikátor NAPÁJANIE (POWER) nesvieti), znovu ho zapojte a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak sa zariadenie vyplo v dôsledku prerušenia napájania alebo z podobných príčin, automaticky sa zapne po obnovení napájania.

  Dôležité

  • Skôr ako odpojíte napájací kábel, uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Potom odpojte napájací kábel.

   Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

   Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

  Poznámka

  • Ak sa po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla odstránia faxy uložené v pamäti zariadenia, po zapnutí zariadenia sa vytlačí zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

   Podrobné informácie nájdete v časti Súhrn správ a zoznamov.

 2. Kontrola č. 2 Je pamäť zariadenia plná?

  Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia vytlačte, odstráňte ich z pamäte zariadenia a požiadajte odosielateľa o opakované odoslanie faxov.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 3. Kontrola č. 3 Vyskytuje sa počas príjmu chyba?

 4. Kontrola č. 4 Je kábel telefónnej linky pripojený ku konektoru externého zariadenia?

  Pripojte ho ku konektoru telefónnej linky.

  Základné pripojenie

 5. Kontrola č. 5 Je vložený papier s inou veľkosťou než s veľkosťou určenou v nastavení Veľkosť strany (Page size) v časti Nastav. fax. papiera (FAX paper settings)?

  Ak je vložený papier na tlač faxov inej veľkosti, než je veľkosť určená v nastavení Veľkosť strany (Page size), prijaté faxy sa nevytlačia a uložia sa do pamäte zariadenia (prijímanie do pamäte). Vložte rovnakú veľkosť papiera, aká je zadaná v nastavení Veľkosť strany (Page size), a potom stlačte tlačidlo OK na zariadení.

 6. Kontrola č. 6 Je vložený papier?

  Ak nie je vložený papier, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia bez tlače (prijímanie do pamäte). Vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

 7. Kontrola č. 7 Postačuje množstvo zostávajúceho atramentu na tlač faxu?

  Ak množstvo zostávajúceho atramentu nepostačuje na tlač faxu, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia bez tlače (prijímanie do pamäte). Vymeňte kazetu FINE a vytlačte faxy uložené v pamäti zariadenia.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

  Poznámka

  • Ak zariadenie prijímalo faxy v režime faxovania, po výmene kazety FINE sa automaticky spustí tlač.

   Výmena kazety FINE

  • Zariadenie môžete nastaviť tak, aby prijaté faxy vytlačilo aj napriek minutiu atramentu.

   Pre položku Tlač–minutie atram. (Print when no ink) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberte možnosť Tlačiť (Print).

   Keďže sa však minul atrament, nemusí sa vytlačiť časť faxu alebo celý fax.

   Obsah faxu sa ani neuloží do pamäte zariadenia.

   Ak sa už minul atrament, odporúčame, aby ste položku Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavili na hodnotu Netlačiť (Do not print), čím sa prijatý fax uloží v pamäti zariadenia. Po výmene kazety FINE a nastavení položky Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) na hodnotu Tlačiť (Print) sa fax uložený v pamäti zariadenia vytlačí automaticky.

   Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

 8. Kontrola č. 8 Je v zariadení nastavený vhodný režim príjmu?

  Skontrolujte nastavenie režimu prijímania a v prípade potreby ho zmeňte na režim vyhovujúci vášmu pripojeniu.

  Nastavenie režimu prijímania

 9. Kontrola č. 9 Je položka Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) nastavená na možnosť ZAP. (ON)?

  V ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavte položku Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) na hodnotu VYP. (OFF).

  Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti Odmietnutie prijatia faxu.

 10. Kontrola č. 10 Sú položky nastavenia v ponuke Odmiet. volajúceho (Caller rejection) nastavené na hodnotu Odmietnuť (Reject)?

  Ak v ponuke Odmiet. volajúceho (Caller rejection) ponuky Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberiete pre ktorúkoľvek položku nastavenia hodnotu Odmietnuť (Reject), zariadenie odmietne hovory pre položku nastavenia s vybratou hodnotou Odmietnuť (Reject).

  Podrobné informácie o nastavení nájdete v časti Používanie služby identifikácie volajúceho na odmietnutie hovorov.