preskočiť na hlavný text

Vkladanie obyčajného alebo fotografického papiera

Môžete vložiť obyčajný alebo fotografický papier.

Dôležité

 • Ak na skúšobnú tlač nastriháte obyčajný papier na malú veľkosť, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca) alebo 13 x 18 cm (5 x 7 palca), môže dôjsť k zaseknutiu papiera.

Poznámka

 • Pri tlači fotografií sa odporúča používať originálny fotografický papier od spoločnosti Canon.

  Podrobné informácie o originálnom papieri od spoločnosti Canon nájdete v časti Použiteľné typy médií.

 • Možno použiť univerzálny kopírovací papier.

  Informácie o veľkosti strany a hmotnosti papiera použiteľného v tomto zariadení nájdete v časti Použiteľné typy médií.

 1. Pripravte papier.

  Zarovnajte okraje papiera. Ak je papier zvlnený, vyrovnajte ho.

  Poznámka

  • Pred vložením úhľadne zarovnajte okraje papiera. Ak papier vložíte bez zarovnania okrajov, môže sa zaseknúť.
  • Ak je papier zvlnený, chyťte skrútené rohy a jemne ich ohýbajte v opačnom smere, kým sa papier úplne nevyrovná.

   Podrobné informácie o spôsobe vyrovnávania zvlneného papiera nájdete v odseku „Vyrovnajte zvlnenie a vložte papier.“ v časti Na papieri sú šmuhy/Vytlačený povrch je poškriabaný.

  • Ak používate papier Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, hárky vkladajte jednotlivo bez ich úpravy aj v prípade, že sú zvlnené. Ak tento papier zviniete, aby ste ho vyrovnali, povrch papiera môže popraskať, čím sa zníži kvalita tlače.
 2. Opatrne otvorte predný kryt (A).

  Otvorí sa výstupný zásobník papiera (B).

 3. Uchopte pravú a ľavú stranu predného krytu a vyťahujte kazetu, kým sa nezastaví.

 4. Pomocou pravej vodiacej lišty papiera (C) úplne vysuňte obidve vodiace lišty papiera.

 5. Vložte papier do stredu kazety tak, aby STRANA URČENÁ NA TLAČ SMEROVALA NADOL.

  Balík papiera úplne zatlačte k zadnej strane kazety.

  * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

  Dôležité

  • Papier vždy vkladajte v orientácii na výšku (D). Vloženie papiera v orientácii na šírku (E) môže spôsobiť jeho zaseknutie.

 6. Posunutím pravej vodiacej lišty papiera (C) zarovnajte vodiace lišty papiera s bočnými hranami balíka papiera.

  Dbajte na to, aby vodiace lišty papiera nepriliehali na papier príliš natesno. Papier by sa nemusel správne podávať.

  * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

  Poznámka

  • Dajte pozor, aby balík papiera výškou nepresahoval značku limitu vkladania papiera (F).
  • Balík papiera nesmie byť vyšší ako zarážky (G) na vodiacich lištách papiera.

   * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

  • Papier malej veľkosti, napríklad 10 x 15 cm (4 x 6 palca), úplne zatlačte k zadnej strane kazety.

   * Na obrázku vyššie je znázornené zariadenie s vysunutým výstupným zásobníkom papiera.

 7. Uchopte pravú a ľavú stranu predného krytu a zatláčajte kazetu späť, až kým šípka () na prednom kryte nebude zarovnaná s okrajom zariadenia.

  Po správnom zatlačení kazety zariadenie vydá elektronický zvuk a na displeji LCD sa zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri.

  Poznámka

  • Ak v položke Ovládanie zvukov (Sound control) ponuky Nastav. použ. zariad. (Dev. user settings) nastavíte stíšenie signalizácie, po zatlačení kazety späť nezaznie zvukový signál.

 8. Stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 9. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte veľkosť papiera vloženého v kazete a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

 10. Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava vyberte typ papiera vloženého v kazete a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD
 11. Vytiahnite podperu výstupného zásobníka (H) z výstupného zásobníka papiera.

 12. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka (I).

Poznámka

 • Pri tlači vyberte na obrazovke s nastaveniami tlače na ovládacom paneli alebo v ovládači tlačiarne veľkosť a typ vloženého papiera.