preskočiť na hlavný text

Nastavenie papiera na tlač

Uložením veľkosti papiera a typu média vloženého v kazete môžete zabrániť nesprávnej tlači. Keď sa veľkosť papiera alebo typ média vloženého papiera líši od nastavení tlače, pred spustením tlače sa na zariadení zobrazí hlásenie.

 • Pri vkladaní kazety s vloženým papierom:

  Zobrazí sa obrazovka uloženia informácií o papieri v kazete.

  Obrázok: displej LCD

  Veľkosť papiera a typ média uložte podľa vloženého papiera.

  Stlačte tlačidlo OK a uložte veľkosť papiera a typ média podľa vloženého papiera.

  Dôležité

  Poznámka

  • V závislosti od uložených informácií o papieri v kazete sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete uložené informácie použiť na nastavenia papiera určené na kopírovanie. Ak vyberiete položku Áno (Yes), informácie sa použijú na nastavenia papiera na kopírovanie.

 • Ak sa nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie líšia od informácií o papieri v kazete uložených v zariadení:

  Príklad:

  • Nastavenie papiera na tlač alebo kopírovanie: B5

  • Informácie o papieri v kazete uložené v zariadení: A4

  Po spustení tlače alebo kopírovania sa zobrazí hlásenie.

  Obrázok: displej LCD

  Prečítajte si hlásenie a stlačte tlačidlo OK. Po zobrazení obrazovky na výber operácie vyberte niektorú z operácií nižšie.

  Poznámka

  • V závislosti od nastavenia sa možnosti uvedené nižšie nemusia zobraziť.

  Použiť nast. kazety (Use cass. settings)

  Túto možnosť vyberte, ak chcete tlačiť na papier vložený v kazete bez zmeny nastavení papiera.

  Ak je v nastaveniach papiera na tlač alebo kopírovanie vybratá napríklad veľkosť B5 a v informáciách o papieri v kazete uložených v zariadení je vybratá veľkosť A4, zariadenie spustí tlač alebo kopírovanie vo formáte B5 na papier vložený v kazete.

  Vymeniť papier (Replace the paper)

  Túto možnosť vyberte, ak chcete po výmene papiera v kazete spustiť tlač.

  Ak je v nastaveniach papiera na tlač alebo kopírovanie vybratá napríklad veľkosť B5 a v informáciách o papieri v kazete uložených v zariadení je vybratá veľkosť A4, pred spustením tlače alebo kopírovania musíte do kazety vložiť papier veľkosti B5.

  Po výmene papiera a vložení kazety sa zobrazí obrazovka uloženia informácií o papieri v kazete. Zaregistrujte informácie o papieri v kazete podľa papiera vloženého v kazete.

  Poznámka

  Zrušiť (Cancel)

  Tlač sa zruší.

  Vyberte pri zmene nastavení papiera zadaných na tlač alebo kopírovanie. Zmeňte nastavenia papiera a skúste tlač zopakovať.

  Dôležité

  • Informácie o predvolenom nastavení zobrazovania hlásenia, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači:

   Predvolené nastavenie sa líši, keď tlačíte alebo kopírujete z ovládacieho panela zariadenia a keď tlačíte pomocou ovládača tlačiarne.

   • Keď tlačíte alebo kopírujete z ovládacieho panela zariadenia, predvolene je povolené hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači.

    Ak chcete zmeniť nastavenie pri tlači alebo kopírovaní pomocou ovládacieho panela zariadenia:

    Nastavenia kazety

   • Keď tlačíte pomocou ovládača tlačiarne, predvolene je zakázané hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači.

    Zmena nastavenia na tlač pomocou ovládača tlačiarne:

    Zmena prevádzkového režimu tlačiarne

  • Keď je hlásenie, ktoré zabraňuje nesprávnej tlači, zakázané:

   Zariadenie spustí tlač alebo kopírovanie, aj keď sa nastavenia papiera na tlač alebo kopírovanie budú líšiť od informácií o papieri v kazete uložených v zariadení.