FA012W

Odosielanie faxov pomocou číselných tlačidiel

Táto časť opisuje vytáčanie čísel a odosielanie faxov priamo pomocou číselných tlačidiel.

Dôležité
 • Je možné, že sa faxy doručia neželaným prijímateľom z dôvodu nesprávne vytočeného čísla alebo nesprávne uložených faxových alebo telefónnych čísel. Ak odosielate dôležité dokumenty, odporúča sa, aby ste ich odoslali až po telefonickom hovore s prijímateľom.

  Odoslanie faxu po telefonickom hovore

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

  Obrázok: displej LCD
 3. Položte dokumenty na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

  Dôležité
  • Ak chcete odoslať obojstranný dokument, položte ho na ploché predlohové sklo. Obojstranné dokumenty nemožno automaticky naskenovať a odoslať z podávača APD.

  Poznámka
 4. V prípade potreby nastavte kontrast skenovania a rozlíšenie.

  Podľa postupu nižšie nastavte kontrast a rozlíšenie.

  1. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

   Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

  2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. odosl. faxov (FAX TX settings) a stlačte tlačidlo OK.

  3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Kontrast skenovania (Scan contrast) a stlačte tlačidlo OK.

   Zobrazí sa obrazovka Kontrast skenovania (Scan contrast).

  4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte kontrast skenovania a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Pomocou tlačidla DOĽAVA znížite kontrast skenovania a pomocou tlačidla DOPRAVA ho zvýšite.

   Stlačením tlačidla OK zobrazte na displeji LCD obrazovku Nastav. odosl. faxov (FAX TX settings).

  5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Rozlíšenie skenov. (Scan resolution) a stlačte tlačidlo OK.

   Zobrazí sa obrazovka Rozlíšenie skenov. (Scan resolution).

  6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte rozlíšenie skenovania a stlačte tlačidlo OK.

   Obrázok: displej LCD

   Stlačením tlačidla OK zobrazte na displeji LCD pohotovostnú obrazovku faxovania.

   V ponuke Rozlíšenie skenov. (Scan resolution) možno vybrať nasledujúce položky nastavenia.

   Štandardné (Standard)

   Vhodná pre textové dokumenty.

   Jemné (Fine)

   Vhodná pre dokumenty s jemnou tlačou.

   Veľmi jemné (Extra fine)

   Vhodná pre dokumenty s detailnými ilustráciami alebo dokumenty s jemnou tlačou.

   Ak faxové zariadenie prijímateľa nie je kompatibilné s rozlíšením Veľmi jemné (Extra fine) (300 x 300 dpi), fax sa odošle s rozlíšením Štandardné (Standard) alebo Jemné (Fine).

   Fotografia (Photo)

   Vhodná pre fotografie.

   Poznámka
   • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

   • Pri odosielaní farebných faxov sa dokumenty vždy naskenujú s rovnakým rozlíšením (200 x 200 dpi). Kvalita obrazu (kompresný pomer) závisí od vybratého rozlíšenia skenovania s výnimkou položiek Veľmi jemné (Extra fine) a Fotografia (Photo), ktoré poskytujú rovnakú kvalitu obrazu.

 5. Pomocou číselných tlačidiel vytočte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

  Obrázok: displej LCD

  Pomocou nasledujúcich tlačidiel vytočte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa.

  Číselné tlačidlá:

  Slúžia na zadanie čísla.

  Tlačidlo DOPRAVA:

  Slúži na zadanie medzery.

  Tlačidlo DOĽAVA:

  Odstráni naposledy zadaný znak.

  Tlačidlo :

  Stlačením tohto tlačidla zadáte znak „#“. Ak toto tlačidlo stlačíte ešte raz, zadáte znak „P“.

 6. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebný prenos, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiely prenos.

  Zariadenie začne skenovať dokument.

  Dôležité
  • Odosielanie farebných faxov je k dispozícii iba v prípade, ak faxové zariadenie prijímateľa podporuje farebné faxovanie.

  • Kým sa skenovanie nedokončí, neotvárajte kryt dokumentov.

 7. Spustite odosielanie.

  • Ak dokument vložíte do podávača APD:

   Zariadenie automaticky naskenuje dokument a začne odosielať fax.

   Poznámka
   • Ak chcete zrušiť odoslanie faxu, stlačte tlačidlo Stop. Ak chcete zrušiť prebiehajúce odosielanie faxu, stlačte tlačidlo Stop a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

   • Ak po stlačení tlačidla Stop počas skenovania zostanú dokumenty v podávači APD, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Zatvorte kryt podávača (Close the feeder cover) [OK]Vysuňte dokument (Eject the document). Stlačením tlačidla OK sa zostávajúce dokumenty automaticky vysunú.

  • Ak dokument umiestnite na ploché predlohové sklo:

   Po naskenovaní dokumentu sa zobrazí obrazovka s potvrdením, či chcete vložiť ďalší dokument.

   Ak chcete naskenovaný dokument odoslať, stlačením tlačidla OK spustite jeho odosielanie.

   Poznámka
   • Ak chcete odoslať dve a viac strán, podľa hlásenia vložte nasledujúcu stranu a stlačte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black). Po naskenovaní všetkých strán spustite odosielanie stlačením tlačidla OK.

   • Ak chcete odosielanie faxu zrušiť, stlačte tlačidlo Stop.

Poznámka
 • Ak je zariadenie pripojené k súkromnej telefónnej ústredni, podrobnosti o vytáčaní faxových alebo telefónnych čísel prijímateľov nájdete v návode na jej obsluhu.

 • Ak zariadenie nemohlo odoslať fax, napríklad ak linka prijímateľa bola obsadená, po uplynutí zadaného časového intervalu môže zariadenie znovu vytočiť číslo. Funkcia automatického opakovaného vytáčania je predvolene zapnutá.

  Automatické opakované vytáčanie

 • Neodoslané dokumenty, napríklad dokumenty čakajúce na opakované vytočenie čísla, sa ukladajú v pamäti zariadenia. Ak pri odosielaní nastane chyba, neuložia sa.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 • Neodpájajte zástrčku napájacieho kábla, kým sa neodošlú všetky dokumenty. Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa stratia všetky neodoslané dokumenty uložené v pamäti zariadenia.

Na začiatok strany