S208

Umiestňovanie originálov na ploché predlohové sklo

Originály určené na kopírovanie, faxovanie alebo skenovanie môžete umiestniť na ploché predlohové sklo.

  1. Umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

(1) Otvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Pri otváraní alebo zatváraní krytu dokumentov sa nedotýkajte tlačidiel a displeja LCD na ovládacom paneli. Mohlo by dôjsť k neočakávanej operácii.

(2) Na ploché predlohové sklo umiestňujte originály tak, aby STRANA URČENÁ NA SKENOVANIE SMEROVALA NADOL.

Originály, ktoré možno použiť

Dbajte na to, aby bol originál správne otočený pre danú funkciu.

Spôsob vkladania originálov pre jednotlivé funkcie

 Dôležité

 Pri umiestňovaní originálu na ploché predlohové sklo dodržiavajte nasledujúce pokyny.

- Na ploché predlohové sklo neumiestňujte predmety s hmotnosťou 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššou.

- Na ploché predlohové sklo netlačte silou, napríklad pri tlačení na originál, ktorá zodpovedá hmotnosti 2,0 kg (4,4 lb) alebo vyššej hmotnosti.

Nedodržaním pokynov uvedených vyššie môžete spôsobiť poruchu skenera alebo prasknutie plochého predlohového skla.

  1. Opatrne zatvorte kryt dokumentov.

 Dôležité

 Po umiestnení originálu na ploché predlohové sklo a pred začatím kopírovania, faxovania alebo skenovania zatvorte kryt dokumentov.

Na začiatok strany