Vytváranie kópií

Ak chcete kopírovať, umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

 3. Umiestnite originál na ploché predlohové sklo.

  Poznámka

 4. Stlačením tlačidla Farebne (Color) nastavte farebné kopírovanie, stlačením tlačidla Čiernobielo (Black) čiernobiele kopírovanie.

  Zariadenie spustí kopírovanie.

  Po dokončení kopírovania odoberte originál z plochého predlohového skla.

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií

  Opakovane stláčajte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) podľa toho, koľko kópií chcete.

  Stláčajte rovnaké tlačidlo (Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black)) ako tlačilo, ktoré ste stlačili predtým.

Dôležité

 • Neotvárajte kryt dokumentov ani neodoberajte originál z plochého predlohového skla, kým sa nedokončí skenovanie.

  Kým zariadenie skenuje originál, indikátor ZAP. (ON) naďalej bliká.

 • Ak pôvodný dokument pokrýva celú stranu, nedá sa vytlačiť časť, ktorá je na obrázku nižšie označená písmenom B.

  (A) Smer vysunutia vytlačeného papiera

  (B) Časť, ktorá sa nedá vytlačiť

  Viac informácií o vytlačiteľnej časti:

Poznámka

 • Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte tlačidlo Stop.

 • Nastavenie kvality tlače na hodnotu „Koncepty“ (uprednostnenie rýchlosti)

  Podľa nasledujúceho postupu môžete nastaviť kvalitu tlače na hodnotu „Koncepty“ (uprednostnenie rýchlosti).

  1. V kroku č. 4 stlačte a minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black).

   Indikátor ZAP. (ON) jedenkrát blikne.

  2. Uvoľnite tlačidlo.

   Zariadenie spustí kopírovanie.

  Ak kvalitu tlače nastavíte na hodnotu „Koncepty“, rýchlosť tlače sa uprednostní pred kvalitou. Ak chcete uprednostniť kvalitu, tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black) podržte stlačené kratšie ako 2 sekundy, čím sa spustí kopírovanie s kvalitou tlače „Standard“.